صدام حسین عبدالمجید تکریتی (بزائه ۲۸ آوریل ۱۹۳۷، تکریت دله - بمرده ۳۰ دسامبر ۲۰۰۶، بغداد دله) که ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۳ عراق ِرئیس‌جمهور بی‌یه.

صدام حسین
صدام حسین
عراق ِپنجمین رئیس‌جمهور
مشغول کار
۱۹۷۹ – ۲۰۰۳
پس از احمد حسن البکر
پیش از غازی مشعل عجیل یاور
شخصی اطلاعات
بزائن صدام حسین عبدالمجید تکریتی
عبارتی خطا: اینتی نقطه‌گذاری ره نشناسمبی «۲» آوریل ۱۹۳۷(عبارتی خطا: اینتی نقطه‌گذاری ره نشناسمبی «۱»−۰۴-۲۸)[[رج:عبارتی خطا: اینتی نقطه‌گذاری ره نشناسمبی «۱» بزائه‌ئون]]عبارتون خطا: < ِعملگر اَمه وسّه آشنا نی‌یه
العوجه، تکریت
بمردن ۳۰ دسامبر، ۲۰۰۶
عدالت اردوگا، بغداد
ملیت  عراق
سیاسی حزب بعث حزب
شی/زنا ساجده طلفاح (۲۰۰۳-۱۹۶۳)

سمیرا شاه‌بندر (۲۰۰۳-۱۹۸۶)
ندال الحمدانی (۲۰۰۳-??۱۹)

وچون عدی، قصی، رنا، رغد، حلا
پیشه سیاستمدار
دین اسلام، سنی

وه که بعث حزب دله اتا گت ِعضو بی‌یه، سال ۱۹۶۸ ِکودتا دله اصلی نقشی داشته و اینتی قدرت ره دِماسّه. این حزب ِایدئولوجی پان‌عربیسم، اقتصاد ِنوساجی و سوسیالیسم سَر بی‌یه. صدام شه دایی، احمد حسن البکر، ره کومِک هاکرده که شورشون ره کنترل هاکنه. وه عراق ِاقتصاد ره اتا تند ِشیب جه دههٔ ۷۰ میلادی رُشد هِدائه.

صدام اتا دیکتاتور بی‌یه که شه ره اتی کاریزماتیک سِراق دائه. وه ایران و عراق جنگ و فارس دریامونای جنگ ره پیش بیارده که مردمون ره مِزراب یِشته. ونه دولت تموم جنبشونی که قومی و دینی بینه ره شدیداً سرکوب کارده. [۱] نیویورک تایمز وه ره بی‌رحم‌ترین حاکم، تاریخ دله، دونده.[۲]

صدام آمریکا و ونه متحدون ِحمله په سال ۲۰۰۳ شه مقوم سَر جه دَکِته. وه ره ۱۳ دسامبر ۲۰۰۳ آمریکایی نیروها دستگیر هاکردنه. صدام روز ۵ نوامبر ۲۰۰۶ دادگا دله محکوم بیّه و وه ره شنبه ۹ دی ۱۳۸۵ ، بغداد دله بَکاشتنه.


منابع دچی‌ین

  1. «Saddam Hussein, The blundering dictator». اکونومیست، ۴ ژانویه ۲۰۰۷. هارشی‌یه بیی مهر ۱۳۹۰ گادِر. 
  2. «Saddam Hussein, Defiant Dictator Who Ruled Iraq With Violence and Fear, Dies». نیویورک تایمز، ۳۰ دسامبر ۲۰۰۶. هارشی‌یه بیی مهر ۱۳۹۰ گادِر. 

شابلون:صدام حسین شابلون:عراق حاکمون