۲۰۰۵ » ۲۰۰۶ » ۲۰۰۷ » ۲۰۰۸ » ۲۰۰۹

خور دکتون / xaver daketunویرایش

بزائون / Bezä'unویرایش

بمرده ئون / Bamerde'unویرایش