آنتونیو گرامشی (به ایتالیایی: Antonio Gramsci) (بزائه ۱۹۳۷ ساردینا - بمرده ۱۸۹۱ روم) نظریه‌پرداز مارکسیست، و از رهبرون و بنیان‌گذارون کمونیستی حزب ایتالیا بی‌یه.

آنتونیو گرامشی

آنتونیو گرامشی
بزائنی‌روز ۲۲ ژانویه ۱۸۹۱
آلس، ساردینیا
بمردن ۲۷ آوریل ۱۹۳۷
روم
سبک هژمونی


دوره فلسفه قرن بیستم
مکتب مارکسیسم
صفحه در وب‌گاه IMDb

بنیتو موسولینی وه ره مغز متفکر ایتالیای کمونیستون حزب دونسته و همینسه نی‌یشته وه فاشیستی رژیم ِزندون جه دَربئه.

منبعدچی‌ین