دیوید وارک گریفیث (انگلیسی جه: David Llewelyn Wark "D. W." Griffith) (بزائه ۲۲ ژانویه ۱۸۷۵ - بمرده ۲۳ ژوئیه ۱۹۴۸) اتا گت آمریکایی کارگردون بی‌یه.

دیوید وارک گریفیث

مهمترین کاروندچی‌ین

The Adventures of Dollie (1908)
  • تجزیه فیلم به نما
  • فاصله دید و زاویه دیدِ تغییر
  • فوکوسِ تغییر اتا نما دله
  • زوم، سِواسازی و تاکید به فوکوس کلوز سکانس جه
  • مونتاژ
  • نمایش دِتا یا چنتا واقعه موازی همدیگه
  • تقطیع مسیر مداوم واقعیت، فلاش بک و فلاش فوروارد

منابعدچی‌ین