اکتبرنوامبردسامبر
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۹ نوامبر روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۳۱۳اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۳۱۴اُمین روز إستِنه. ۹ نوامبر جه، تا خانه سال سَر بوو، ۵۲ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین