اکتبرنوامبردسامبر
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۱۰ نوامبر روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۳۱۴اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۳۱۵اُمین روز إستِنه. ۱۰ نوامبر جه، تا خانه سال سَر بوو، ۵۱ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین