اکتبرنوامبردسامبر
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۳ نوامبر روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۳۰۷اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۳۰۸اُمین روز إستِنه. ۳ نوامبر جه، تا خانه سال سَر بوو، ۵۸ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین