اکتبرنوامبردسامبر
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۳۰ نوامبر روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۳۳۴اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۳۳۵اُمین روز إستِنه. ۳۰ نوامبر جه، تا خانه سال سَر بوو، ۳۱ روز کار دارنه.

اتفاقات

دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو

دچی‌ین

بریم بگردستن

دچی‌ین