اکتبرنوامبردسامبر
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۸ نوامبر روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۳۱۲اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۳۱۳اُمین روز إستِنه. ۸ نوامبر جه، تا خانه سال سَر بوو، ۵۳ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین