اکتبرنوامبردسامبر
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۲۶ نوامبر روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۳۳۰اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۳۳۱اُمین روز إستِنه. ۲۶ نوامبر جه، تا خانه سال سَر بوو، ۳۵ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین