اکتبرنوامبردسامبر
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۲۵ نوامبر روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۳۲۹اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۳۳۰اُمین روز إستِنه. ۲۵ نوامبر جه، تا خانه سال سَر بوو، ۳۶ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین