اکتبرنوامبردسامبر
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۲۹ نوامبر روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۳۳۳اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۳۳۴اُمین روز إستِنه. ۲۹ نوامبر جه، تا خانه سال سَر بوو، ۳۲ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین