اکتبرنوامبردسامبر
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۱۱ نوامبر روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۳۱۵اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۳۱۶اُمین روز إستِنه. ۱۱ نوامبر جه، تا خانه سال سَر بوو، ۵۰ روز کار دارنه.

اتفاقات

دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو

دچی‌ین

بریم بگردستن

دچی‌ین