اکتبرنوامبردسامبر
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۱۴ نوامبر روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۳۱۸اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۳۱۹اُمین روز إستِنه. ۱۴ نوامبر جه، تا خانه سال سَر بوو، ۴۷ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین