اکتبرنوامبردسامبر
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۲۳ نوامبر روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۳۲۷اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۳۲۸اُمین روز إستِنه. ۲۳ نوامبر جه، تا خانه سال سَر بوو، ۳۸ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین