اکتبرنوامبردسامبر
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۶ نوامبر روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۳۱۰اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۳۱۱اُمین روز إستِنه. ۶ نوامبر جه، تا خانه سال سَر بوو، ۵۵ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین