کامبوجیا اتا کشور نوم هسه که آسیا قاره دله دره.

کامبوجیا برم

جوغرافی دچی‌ین

اینتا کشور گتی۱۸۱۰۳۵کیلومترموربع هسه.اینتا کشور۶/۹میلیون نفرجمعیت دارنه.ونه نیشته‌گا نوم پنوم پنه هسه.

فرهنگ دچی‌ین

ونه مردم ویشترخمری زوون ره گپ زنه‌نه ئوبودایی دین ره په‌روو هسه‌نه.

سیاست دچی‌ین

اینتا کشور حوکومت جوموری هسه.

ایقتصاد دچی‌ین

اینتا کشور پیل یکا نوم ریئل هسه.

تاریخ دچی‌ین

اینتا کشور موعاصر دوره دله فرانسه کولونی بیه تا ایکه مازرونی ۱۴۶۵ سال دله موستقل بیه.

دپت چرخه‌توئون دچی‌ین