کامبوج اتا کشور نوم هسه که آسیا قاره دله دره.

فلاگ اف کمبودی

جوغرافیدچی‌ین

اینتا کشور گتی۱۸۱۰۳۵کیلومترموربع هسه.اینتا کشور۶/۹میلیون نفرجمعیت دارنه.ونه نیشته‌گا نوم پنوم پنه هسه.

فرهنگدچی‌ین

ونه مردم ویشترخمری زوون ره گپ زنه‌نه ئوبودایی دین ره په‌روو هسه‌نه.

سیاستدچی‌ین

اینتا کشور حوکومت جوموری هسه.

ایقتصاددچی‌ین

اینتا کشور پیل یکا نوم ریئل هسه.

تاریخدچی‌ین

اینتا کشور موعاصر دوره دله فرانسه کولونی بیه تا ایکه مازرونی ۱۴۶۵ سال دله موستقل بیه.

دپت چرخه‌توئوندچی‌ین