جومبوری

اتجور حکومت هکردن که مردم حاکمون ره دچینن
(جمهوری جه بموئه)

جوموری یا جومبوری یا جامهاری نوعی حکومت هسته که ونه دله ریاست کشور مردمون ِموستقیم یا غیر موستقیم رای جه انتخاب وانه و حکومت هاکردن زمون محدود هسته. جمهوری ِمفهوم مردم‌سالاری جه اِنه اما خله دیکتاتوریون غیرسلطونی هم ممکنه این کلمه ره شه نوم سَر دارِن و اینتی جائون جمهوری غیرسلطنتی حکومت معنی دِنه.