گیوتین‌ اتا دستگاه نوم هسته که اعدام هاکردن سه استفادهبی‌یه. این دستگاه اتا عمودی چارچو و اتا تیغه جه بساته بیی‌یه. تیغه ره اتا رسن جه بالا وَرنه و بعد اینکه وه ره ول هاکردنه، تیغه کفنه آدم ِپتک سَر و کله ره سِوا کانده.

این دستگاه ویشتر فرانسه دله و مخصوصاً فرانسه انقلابون گادر استفاده بی‌یه. این دستگاه جه تا ۱۹۷۷ میلادی فرانسه دله استفاده کاردنه.

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که گیوتین خَوری دَره ره پیدا هاکنین.