پتیلوس

اتی مر-ماچکل که لل-بئو خرنه
(پیتیلوس جه بموئه)
پیتیلوس

طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: حیوانات
چله: رسن‌دارون
رده: خزنده‌ئون
راسته: پولِک‌دارون
خانواده: انگوئید
زیرخانواده: Anguinae
سرده: Pseudopus
گونه: P. apodus
نام علمی
Pseudopus apodus
پالاس, 1775
اسم‌ئون علمی مترادف
Ophisaurus apodus

پتیلوس یا پیتیلوس یا اشلک (علمی نوم: pseudopus apodus)، اتا خزنده حیوان هسه که مازندران دله هم دره . این حیوان اِتی بی‌دست و لینگ ماچکل هسه ولی خله ها اشتباهاً خیال کاننه که این حیوان اتی مَر هسته. این حیوون بی آزار هسه و سم نارنه و کم آزارترین مَرون جه محسوب وونه ولی وقتی خاینه شه جه دفاع هاکنه گاز گیرنه!


شرحدچی‌ین

 
ونه سَر

این حیوون ِبلندی بتونده تا ۱۳۵سانتی‌متر بَواشه. ونه بَدِن قهوه‌ای مایل به زرده و ونه اِشکم (بتیم) و سر پولِک دانّه، ونه گردِ کلّه باعِث وونه که گت اجیک ره بَمونده. وه لینگ هم دانّه ولی خله پچوک (دِ میلیمتری) هسته و سخت بَنشنه وه ره هارشی‌ین. ولی ونه گوش‌ها، پولِک‌ها و اشکم ِشکل خله مَرون جه فرق کانده. ونه دِم اگه بَکِندِست بَواشه، تازه دِم خله لس‌لس ای دَر اِنه ولی قبلی دِم جه تیره‌ته وانه.

جوغرافیایی محدودهدچی‌ین

دِتا پیتیلوس ِجنگ دَکِتِن فیلم

این حیوون جنوبی اروپا و آسیای مرکزی مناطق دله دَره. ونه نوم ره انگلیسی دله Sheltopusik گانّه که روسی و ایتالیایی جه انه.

پیتیلوس شیر و یا نسبتاً خشک ِجائون، دامنه‌ئون و صخره‌ای سی، سنگلاخی دیفارون، کالومی سِلاب، دره‌ها، روخنه‌ئون پَلی، بینجستون و صیفی‌جات ِمزارع دله زندگی کانده.

کلیه مناطق گیلان و مازندرون تا گرگان بَدی‌یه وونه.

خِراکدچی‌ین

این حیوون بَئو و گل جه تغدیه کانده. این حیوون مَله‌ئون دله اِنه چیندکا و کرم ابریشم و توت ره خانّه.

منابعدچی‌ین