وپ:مندچی‌ین

خش بیموئی جدید کارزن  
مزاح کمبه. برو رانما گپ:مازرونی‌نویسی دله خله گپ دره که ته جا وشون دله خالیه، هرگدر وقت داشتی نظر هاده. --Vandäd «بحث» ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۰۶ (UTC)

ورگدچی‌ین

سلام. ورگ سایت إسا واز وونه. توندی بوری این دله و وشون خط و وشون کیبورد‌ِ فنی مسائل ره هارشی که هرده همین صفحه دله به فارسی و گیلکی درننه.--Vandäd «بحث» ‏۲ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۰۶ (UTC)

پ.ن) این خط ره طبری وسه کار بزومه. بدرد نخرنه و امه مشکلات ره حل نکانده. --Vandäd «بحث» ‏۲ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۰۶ (UTC)

@V.H متاسفانه مه وقت انده آزاد نی‌یه که تونم این مسئله سر مطالعه هاکنم و شه نظر ره بئووم. شما هم همونجور که قبلا بئوتمه هیچ وقت شه پیش‌داشت ره دِشت مطرح نکردی و من دکّل ندومبه که شما خانی مازرونی ره چی جوری بنویسی (قایده کرده اتا مازرونی متن ره ورگ پیش‌داشتی رسم‌الخط جا بنویسی و اینجه مه ره نشون هادی و توضیح هادی مشکلات چی هسه و چیسر وه نتونه مشکلات ره حل هاکنه). ولی چن تا نکته دره که خامه اینجه شما ره بئووم:
  1. شمه هدف مازرونی رسم‌الخط تغییر هدائن جا چی هسه؟ خانی کلمات درس تلفظ بوون؟ فارسی همین خط جا بنویشت بونه (هر چن قاجاریه دوره جا تا اسا اتی خانه فارسی رسم‌الخط ره هم عوض هاکنن ولی یا نتونسنه یا نشتنه). انگلیسی دله هم کلمات اونجوری که تلفظ بونه بنویشت نبونه. پس این وضعیت ره فقط مازرونی نارنه. اگه خانی بئووی که مازرونی دله حروفی دره که ننشنه این رسم‌الخط جا نشون هدائن کم‌دس ساروی دله اینتی نی‌یه. ای شمه جا خاهش کمبه که این کتاب ره حتمن بخوندی. اتا نکته هم دره که محک قبلا اشاره کرده و اون نکته هم این هسه که چش که مازرونی‌نویسی ره عادت هاکنه اتا خله مشکل حل بونه.
  2. فرض کمبی که مازرونی زوون رسم‌الخط ره تغییر هدامی. توندی و وقت دارنی که ویکی‌پدیای دله هر چی بنویشت دره ره اَی جدید رسم‌الخط جا بنویسی؟ من که وقت ندارمه و اینجه ته و محک ردهاکرد که خله فعال هم نینی، کارزن دیگه‌ای نویمبه. ته نظر جدید رسم٬الخط بخونسن دیگرون وسر سخت نی‌یه؟ چه‌تی خانی دیگرون ره سرساب هاکنی و وشون ره هم راضی هاکنی که مازرونی رسم‌الخط ونه این بوئه. فقط اما نیمی که مازرونی نویسمی (۱،۲،۳،۴). اینجوری اما ره لری ویکی‌پدیای کار نکفنه؟
مه نظر کاری که شما خانی هاکنی خله گت کار هسه و سخت بنشنه بئوتن که د نفری یا سه نفری بتونیم وه ره توم هاکنیم. مه نظر همین‌جوری که تا اسا نویشتمی بنویسیم خله بهتر هسه. شما ره هم خله سفارش کمبه که هول‌هائیت عمل نکنی. مثلا من قبلا همیشه شما ره گتمه اینجه اتا دونشنومه هسه و نونه بئوتنی بنویسیم. بئوتنی دله معمولا کلمات جور دیگه ادا بونه. مثلا همونجور که شما شه بئوتی اما گمی: تِرِم دعوت هاکردنه؟ ولی ونه بنویسیم ته ره هم دعوت هاکردنه؟. این مه نظر بی‌یه. ویشتر متاسفانه وقت نارمه و نتومبه اینجه بی‌یم و شما و @محک جا این مسئله خور همکاری هاکنم. البته شمه جلو ره هم تتومبه و نخامه بیرم و کار نتیجه هم چه خار بوئه و چه زار بوئه شمه شنه. موفق بوئی. پرجایی (گپ) ‏۲ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۱۰ (UTC)
عرض شمه خدمت بارّم که خله این سوال‌هایی که دری پرستی، وشون جاواب ره چن سال پیش، امین حسن‌پور (vərg) شه سایت دله و شه گیلکی‌نویسی‌ِ پیشنهادی بسته دله بیارده. ورگ نظرات، عمدتاً علمی و بی‌طرفانه هستنه و بدرد خرنه و من شه خله استفاده بَوردمه. اون سوالاتی که وشون جواب ورگ بنویشته‌ئون دله دنیه ره جواب دمبه، و درنهایت ات نقل‌قول همون ورگ جه یارمبه و ته ات مهم سوال ره ونه جه جواب دمبه.
  1. اما نخامبی مازرونی زوون رسم‌الخط ره تغییر هادیم، علت اینه که مازرونی زوون دکل رسم‌الخط ندارنه که وه ره تغییر هادیم! و اینکه پرسنی فارسی رسم‌الخط چه ایرادی دارنه. این سوال جه خله تعجب هاکردمه. اما که بارها ونه ایرادات ره یادآوری هاکردمی. دو مورد ته وسه مثال زمبه، Bayme و Bime، هرده ووننه "بیمه". Burde و Baverde هرده ووننه "بورده". وشون ره چتی تومبی هدی جه سیوا هاکنیم، تا وقتی فارسی رسم‌الخط ره تغییر ندامی. فارسی امه مشکلات ره ندارنه، مازرونی دی فارسی‌ِ مشکلات ره ندارنه. (فی‌المثل مازرونی احتیاجی به "ژ" ندارنه)
  2. این گپ که درمبه زمبه، فقط به ویکی‌پدیا مربوط نیه. ات کلی مسئله هسته و زمونی ویکی‌پدیا دله کار بزه وونه که مردم وه ره تأیید هاکنن.
  3. این دی اون نقل قول که مه گپ دی هسته: باید یادآوری کنم که این پروژه تنها یک پیشنهاد به همهٔ گیلکان و اهل قلم گیلک است وگرنه دنیای امروز بسیار گسترده‌تر و بسگانه‌تر از آن است که کسی یا گروهی نقش قیّم و آقابالاسر دیگران را بازی کند؛ طراحان و مشاوران و کوشندگان این طرح نیز بدون چنین توهمی، پس از مشورت و همفکری و گفتگوهای دامنه‌دار، این پیشنهاد را کارآمد و شدنی و سودمند می‌دانند و همهٔ گیلکی‌زبانان را به همراهی با آن فرا می‌خوانند.(ورگ). ‏۲ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۵۱ (UTC)
@V.H اول اینکه مازرونی زوون دله ژ دارمی. مثلا نوروزخونی شعر ره هارش. گیتی شکری هم شه کتاب دله بئوته این حرف مازرونی زوون دله دره. هر کار خانی هاکنی و فکر کنی درس و لازم هسه ره انجام هاده و ونه مسئولیت ره هم قبول هاکن. من و شمه نظرات خله فرق کنه. من مازرونی ره همونجور که هسه قبول دارمه و همیشه شما ره به منابعی که مازرونی خور بنویشت بینه و معتبر بی‌نه ارجاع هدامه. اسا ندومبه چی وسر وشون ره قبول نارنی. من دیگه وقت نارمه ویکی‌پدیا ره سر بزنم. ته آشنایی جا خش‌حال بیمه و موفق بوئی. --پرجایی (گپ) ‏۲ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۱۹ (UTC)
ویکی‌پدیا جه خداحافظی کاندی، مازرون جه که خداحافظی نکاندی  
هارشین، اما چه بِنشنه تغییر جه بَترسیم؟ همین اسا ته شه بنویشته دله "Bayne" ره "بینه" و "Bine" ره "بی‌نه" بنویشتی. همین یکی از پیشنهاداتی بیه که من دی داشتمه. همین، تغییره، و همین تغییر تونده امه مشکلات ره حل هاکنه. اینکه Biyelim ره بَنویسیم: بی‌یلیم، شه ات تغییر بیه و این قانون خلاف‌ِ سنت فارسی-عربی هسته. اینجه ته i ره y سوا هاکردی. من مگه چی گوتمه! همین ره گوتمه. همین کاری که ته هاکردی و محک هاکرده. شاید شه منظور ره خار هالی نکاردمه. من قبلاً گوتمه بیتتره بوریم لاتین بنویسیم مازرونی ره؛ ولی دیگه این گپ جه موافق نیمه. اما اغه ات‌پندیگ شه خد ره تکون هادیم تومبی مازرونی رسم‌الخط ره خله ساده و البته مفید و کاربردی تنظیم هاکنیم. مع الأسف، مه وقت دی زیاد نیه ولی هرچه سعی کمبه زودتر تمام راه‌هایی که تومبی وشون جه مازرونی‌نویسی هاکنیم ره بَنویسم بعد انتخاب هاکنیم که کامین راه بیتتره. --Vandäd «بحث» ‏۳ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۵۹ (UTC)
مه نظر ننشنه مازرونی خور قاطع و صریح نظر هدائن. جدیدا چن تا نکته مه یاد بمو که محک ره بئوتمه. ونه گپ صفحه ره بخونی بد نی‌یه. ته خانی الفبا ره عوض هاکنی هاکن. ولی این موارد ره هم حساب هاکن:
  • ونه تونی قبلی بنویشت ره جدید الفبای شکل در بیاری
  • ته چقدر مازرونی جا اشنا هسی؟
  • روشی هم که پیش بیتی مه نظر درس نی‌یه. مثلا شونی اتا مقاله شه پیش‌داشتی الفبای جا نویسنی. وه که حلا قطعی نیه. بهتر نیه چن پروژه صفحه ونه سر بسازی و چن جور متن ره اونجه بلی تا بقیه بوینن؟ اینجوری توننه ته نظر ره راحت تر متوجه بوون. مثلا هم اسای الفبا جا بنویسی و هم شه الفبای جا تا بقیه دونن ته چی گنی.
  • اتا سوال هم ته جا دارمه. ته نظر من و ته و محک مازرونی زوون متولی و مسئول هسمی؟ یا فقط چن تا داوطلب که درمی اینجه فعالیت کمبی؟ فرض کمبی اما ته الفبا ره قبول هاکردمی و وه ره کار زمبی. بمو و فردا مازرون استانداری اتا کمیته تشکیل هدا یا چن تا گت آدم که مازرونی زوون خور کار کننه و استان دله وشون ره قبول دارننه اتا الفبا مازرونی وسر پیش‌داشت هاکردنه که امه الفبای جا فرق دارنه. اون موقع اما چتی هاکنیم؟
  • ته مه توم بهتر دونی که مازرونی دله اتا خله لهجه دارمی. الفبایی که ته پیش‌داشت کنی تونه همه بنویشتن وسر کافی بوئه؟
متاسفانه من وقت نارمه بی‌یم اینجه. فقط چون قبلا چن تا نظر هدامه و شما وشون ره قبول هاکردنی و اسا متوجه بیمه اشتباه بینه بئوتمه شما ره سرساب هاکنم. پرجایی (گپ) ‏۲۱ فوریه ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۰ (UTC)

نو سال موارکادچی‌ین

سلام فیروز جان. من همون ونداد نوم (User:V.H) هستم که تغییر نوم هدامه. ته نو سال موارکا برار. Hashter ‏۲۴ ژوئیه ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۲۴ (UTC)