ویکی‌پدیا:غیرآزاد چیون معیار

بِنداردچی‌ین

 • خامبی ویکی‌پدیا تونه شه رسالت ره بجا بیاره و اتی آزاد دانشنومه بساجه که همه، هرکجه، ونجه دسترسی دارن و وه ره استفاده، کپی و اصلاح هاکنن.
 • خامبی قانونی دادگا-پاسگاهون ره حداقل جه برسنیم و غیرآزادِ چیون ره اتی چارچوب دله استفاده هاکنیم.
 • خامبی منصفانه استفاده جه ات‌جور که منطقی بائه، غیرآزاد چیون جا شه دانشنومه ره بتتر هاکنیم.

سیاستوندچی‌ین

هیچ حقی اولیه‌ای هچکی وسّه وجود ندارنه که غیرآزاد فایل جا استفاده هاکنه. کارورون تونّه غیرآزاد بنویشته جه تیکه-تیکه نقل‌قول هاکنن بشرطی که ونه منبع ره دقیق بجا بیارن و نقل‌قول ره «گیومه» دله قرار هادن. مولتی‌مدیا (عکس و فیلم و صدا واری) جه هم بنشنه استفاده هاکردن ولی بشرطی که این شروط ره رعایت هاکرد بائن:

 1. آزاد هدار نداره: اگه فایلی که غیرآزاد هسته، اتا شه واری داره (که حتا ونه کیفیت کمته یا ضعیفته بائه) نتومبی وه ره ویکی‌پدیا دله بار بی‌یلیم.
 2. احترام به فرصت‌های تجاری: نونه اتی بائه که صاحب‌مال ضرر هاکنه و ونه زحمت که فایل ره بساته، هچی بوه.
 3. میزان استفاده: وقتی فقط اتا غیرآزاد فایل تونده حق مطلب ره بجا بیاره، نتومبی چندین فایل ره بار بی‌یلیم. همینتی، اگه بنشنه عکس ِاتا تیکه ره بَوری‌ین و استفاده هاکردن، بتتره که ونه تموم قاب ره بار نی‌یلیم. ونه کیفیت هم هرچی کمته بائه، بتتره.
 4. انتشار قبلی: تومبی اون دسته غیرآزاد فایل‌ها ره استفاده هاکنیم که اینترنت دله تنک-ترو بیی بائن و ویکی‌پدیا اولین جایی نوو که وه ره تنک هاکرده.
 5. محتویات: ونه دانشنومه‌ای بائه و ویکی‌پدیای سیاستون جه بساجه.
 6. منصفانه استفاده قانون: عکس‌هایی که بار بی‌یشت وونه، ونه وپ:منصفانه استفاده ره رعایت هاکنن.
 7. اتا مقاله دله دوه: هر فایلی که بار بی‌یشت بیّه، ونه حداقل ات‌کاجه استفاده بوو تا حذف نواشه.
 8. اهمیت: زمونی تومبی غیرآزاد فایل ره بی‌یلیم که ونه بی‌یشتن مخاطب ره کومک کانده که درک بتری پیدا هاکنه.
 9. محدودیت در مکان‌: فقط مقالات دله بنشنه وشون ره استفاده هاکردن و باقی فضائون دله ننشنه.
 10. صفحهٔ توصیف عکس: ونه اطلاعات ره ونه دقیق بنویسین: منبع، کپی‌رایتِ برچسب، مقاله‌ای که ونه دله خانه استفاده بوو و دلیلی که وه ره لازم دونّی.