مارتین لوتر، (به آلمانی: Martin Luther) (بزائه ۱۰ نوامبر ۱۴۸۳ آیزلبن آلمان -بمرده ۱۸ فوریه ۱۵۴۶) کشیش متجدد و انجیل ِمترجم به آلمانی‌زوون و اتا تجدیدنظرطلب مذهبی بی‌یه. وه یَتـّا از تاثیرگذارترین شخصیت‌ئون تاریخ مسیحیت و از گت آدِمون نهضت اصلاحات پروتستانی به حیساب انه. ونه قبر شهر ویتنبرگ دلوئه.

Martin Luther, 1529.jpg

آثاردچی‌ین

  • لوتر ِنامه‌ئون در ۶۷ جلد، ارلانگن ۱۸۲۶ میلادی
  • لوتر مجموعه آثار انتقادی، وایمار ۱۸۸۳ میلادی
  • لوتر ِمباحث بین سال‌ئون ۱۵۳۵ و ۱۵۴۵ میلادی در دانشگاه ویتنبرگ، ۱۸۹۵ میلادی
  • آثار منتخب، در یازده جلد
  • خار بنویشته‌ئون، ۱۹۸۲ میلادی
  • اصول اصلاحات، ۱۹۸۳ میلادی

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که مارتین لوتر خَوری دَره ره پیدا هاکنین.