دستگاه مختصات جغرافیایی

اتا دستگاه مختصات جوغرافیایی اتا دستگاه مختصات هسته که ونجه بنشنه جای هر نقطه‌ای بنه سر ره توسط چن عدد مشخص هاکردن. مختصات معمولاً طوری انتخاب وانه که اتا عدد مکان عمودی یا ارتفاع نقطه مورد نظر ره باره و دِ یا سه عدد هم مکان افقی ره مشخص هاکنن. اتا انتخاب معمول دستگاه مختصات وسّه، دستگاهی دارای ارتفاع، طول و عرض جوغرافیایی هسته.

طول جوغرافیایی (آبی خط‌ئون عمود) و عرض جوغرافیایی (آبی خط‌ئون افقی)