ژوئیهآگوستسپتامبر
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۶ آگوست روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۲۱۸اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۲۱۹اُمین روز إستِنه. ۶ آگوست جه، تا خانه سال سَر بوو، ۱۴۷ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین