اصلی منوی ِوا هاکردن

ویکی‌پدیا β

بهستون یا بیستون
ترتیب شاء زیاریون
زمون حکومت از ۳۵۶ تا ۳۶۶
شاء قبلی وشمگیر
شاء بعدی قابوس پسر وشمگیر
ایسم کامل ابومنصور بیستون(بهستون) ‌بن وشمگیر ملقب به ظهیرالدوله
زادروز
بمردن ۳۶۶
زادگاه
محل فوت
زنا
وچون

ابومنصور بهستون ‌بن وشمگیر ملقب به ظهیرالدوله سیّمین فرمونروای زیاریون بی‌یه که بعد از بمردن پیرش وشمگیر سال ۳۵۶ هجری به این مقوم برسیه.

منبعدچی‌ین

صفا،ذبیح‌الله،تاریخ ادبیات ایران(جلد یکم)،انتشارات فردوسی،چاپ هفدهم