اردشیر برزگر اتا مازرونی تاریخدون و نویسنده هسته. وه سال ۱۳۱۳ شمسی بابل دله دنیا بموئه. برزگر اتا سفر بورده باکو و اَی وردگردسته بابل. وه این گادِر اتا کتاب بنویشته که ونه نوم «تاپورستون ِکامل ِتاریخ» (فارسی نوم:تاریخ مفصل تاپورستان) هسته. ونه کتاب پنج‌تا بخش دله تقسیم بی‌یه. اولین بخش تاپورستون ِپیش از تاریخ ِدوره شنه. دومین بخش تنسر ِنومه خَوِری‌ئه. سومین بخش قدیمی و رقد بورده جائون ِلیسته و چارومین بخش دله تاریخی و فرهنگی واژه‌ئون دره. آخرین بخش هم بعضی گتِ آدمون ِزندگی و... ره بنویشته.

منابعدچی‌ین

  • نوری، نظام‌الدین. تاریخ ادبیات و فرهنگ مازندران. زهره، ۱۳۸۰. ۴۳۵.