کبلاقا اسلامی ساروی[۱] با نام اصلی حسین اسلامی ساروی مازرونی پژوهشگر، نویسنده[۲] و مورخ هسته.[۳] وی مسئول پژوهشکده و کتابخانه مازندران شناسی و ساری‌شناسی هسته.[۴] [۵]

حسین اسلامی ساروی
ملیت ایرانی
کار تاریخ نگار،
کتابون تاریخ دو هزار ساله ساری، مازندران در تاریخ

دیدگاه‌هادچی‌ین

وه خله زمینه‌ها دله من‌جمله مازرون ِمربوط ِمسائل دله دیدگاه‌ئونی مطرح کانده:

مازندرون ِمعماریدچی‌ین

وه معتقد هسته که چل ستون و عالی قاپوی ِمعماری، که اصفهان دله درنه، ره مازندرون ِسقانپارون ِچویی معماری جه بَییتنه.[۶] وه در مورد تخریب آثار تاریخی مازندرون و ساختن پارکینگ و پاساژ بجای آنها انتقاد دارنه.[۶] وی معتقد هسته امروز شعور مردم با پاساژسازی و بلند مرتبه سازی ساختمانها سنجیده نوونه بلکه امروزه معیار فهم و فرهنگ ملتها با تعداد کتابخانه ها، موزه ها، فضای سبز ، ورزشگاه ها، ومراکز فرهنگی بسنجیه وونه. [۷]

تجزیه مازندروندچی‌ین

وه مازندرون ِتجزیه جه مخالف هسته.[۲]

کتب و تالیفاتدچی‌ین

  • تاریخ دو هزار ساله ساری (دارالملک مازندران): این کتاب دله اطلاعاتی در مورد ارتفاعات جنگلی تخت سلیمان سه‌هزار و دوهزار ارائه بئیه.
  • مازندران در تاریخ: که این کتاب مجموعه ای 2 جلدی در مورد تاریخ محلی و منطقه ای مازرون هسته.

بن‌بنویشتدچی‌ین