ساسانیون

اتا ایرانی سلسله که خاورمیونه میون همه جاهان ره بییت بی‌یهپ

ئیرون‌شهر یا ساسانیون اتا ئیرونی خاندان بینه که ۲۲۴ تا ۶۵۱ میلادی (۴۲۷ سال) ئیرون سَر شاهون‌شائی کاردنه؛ این شاهون‌شائی نخستین شاء اردشیر پابکان[۲] بی‌یه و واپسین شاء، یزدگرد سوم بی‌یه. ساسانیون ئیرون واپسین شاهون‌شائی پیش از اسلام ِبموئن هسته که وشونِ تبار هم پارس جه ورگِردِنه،[۳] ئیرون-شهر نیشتنگا وشون گادِر تیسپون بی‌یه که اسا بغداد پَلی‌ئه. این دوره دله مزدیسنا رسمی دین بی‌یه و جامعه طبقاتی بگردست‌بی‌یه.[۴]

ساسانیونِ شاهون‌شائی

ئیرون‌شهر (پارسی جه: ایران‌شهر)

 

 

۲۲۴–۶۵۱ میلادی
پرچم نشون نظامی
Location of شاهنشاهی ساسانی
نقشه ساسانیون شاهون‌شائی زمون خسرو پرویز
پایتخت تیسفون، استخر
زبان‌(ها) پارسی میونه[۱]
مذهب مزدیسنا (رسمی دین)
دولت پادشاهی
شاهون‌شاه
 - ۲۲۴-۲۴۱/۴۲ اردشیر پابکان
 - ۶۳۲-۶۵۱ یزدگرد سوم
تاریخچه
 - تأسیس ۲۲۴
 - عربون فتح ۶۵۱ میلادی
جمعیت
 - حدود ۶۲۱ ۳۱٬۷۰۰٬۰۰۰ 

پانویس دچی‌ین

  1. Encyclopedia of the Peoples of Africa and the Middle East, Vol.1, Ed. Jamie Stokes, (Infobase Publishing, 2009), 601.
  2. زند وهومن یسن و کارنامه اردشیر پاپکان، صادق هدایت، انتشارات آزادمهر، چاپ نخست ۱۳۸۴
  3. art-arena.com، بازدید: ژوئن ۲۰۱۰.
  4. ایران در زمان ساسانیان - آرتور کریستینسن - ISBN: 964-351-285-1، صفحه ۶۹

منابع دچی‌ین

  • شاهنشاهی ساسانی، تورج دریایی
  • زریاب، عباس. تاریخ ساسانیان. تهران:دانشگاه آزاد ایران
  • سمیعی، احمد. ادبیات ساسانی. تهران. انتشارات دانشگاه آزاد ایران، ۱۳۵۵