اتا شهرستان نوم هسه که شرق ور جا با دامغان و شمال ور جا با ساری و سواد کوه و غربی شمال ور جا با فیروز کوه و غرب ور جا با گرمسار و جنوب ور جا با اصفهان استان همساده هسه. سمنون شهر سمنان استان مرکز هسه ونه جمغیت تقریبا 200 هزار نفر هسه . ونه بئوریم که چندین روستا ره ولوپی سوادکوه جا مثل چاشم و تنگه روزیه و ... و چندین روستا ره هم دودانگه ساری جا مثل پرور و ... مازرون جا بوتنه وسمنون ره هدانه . به جز وشون مازرونیهای زیادی این چند سال دله سمنون ره مهاجرت هاکردنه . شهمیرزادیون زوون مازرونی اتا گویش هسه .


سیاسی جوغرافیادچی‌ین

تاریخدچی‌ین

مردموندچی‌ین

ایقتصاددچی‌ین