مردآویچ یا مردآویج یا مردآویز زیاریون ِسلسله‌ی ِمؤسس بی‌یه که سده چاروم هجری (دهم میلادی) فرمانروایی کارده. وه گرگان، قومس، تبرستون، دیلم، گیلان، قزوین، ری، اصفهان و خوزستان سَر حکومت داشته. وه خاسته ساسانیون ِحکومت ره دِباره بسازه که موفق نیّه و وه ره ونه ترک ِخدمتکارون بکاشتنه. مرداویج بمردن په، وشمگیر این سلسله‌ی شا بیّه.

مردآویچ
زیاری شا
MardavijCoinHistoryofIran.jpg

ونه سکه
زمون ۳۱۶ تا ۳۲۳
تاج بی‌یشتن روز ۳۱۶ قمری
لقب(ئون) ابوالحجاج مرداویج بن زیار
بزائن ِجا فومن، دیلم
بمردن ۳۲۳
بمردن ِجا اصفهان
قبر گبری قلعه، ری
پیش از وشمگیر
پس از اسفار بن شیرویه
سلسله زیاریون
پیـِر زیار
دین ؟

منابعدچی‌ین

  • زیاریان، علی مفرد، نشر رسانش، فارسی زوون جه.