اصلی منوی ِوا هاکردن
ابن خلدون موجستمه تونس دله

ابوزید عبدالرحمن بن محمد بن خلدون حَضرَمی (۸۰۸-۷۳۲ ه‍ ق، تونس) که وه ره «ابن خلدون» گانّه، اتا مسلمون و عرب مورخ، جامعه‌شناس، مردم‌شناس و سیاست‌مدار بی‌یه. وه ره اولین جامعه‌شناس دونّه که ۴۰۰ سال اگوست کنت که پیشته زندگی کارده. ابن‌خلدون این علم ره عمران ایسم بی‌یشت بی‌یه.

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که ابن خلدون خَوری دَره ره پیدا هاکنین.
  • دانشنامه جهان اسلام
  • مطالعات اجتماعی، تهران، گروه علوم اجتماعی دفتر تألیف و برنامه ریزی کتب درسی، وزارت آموزش و پرورش، چاپ دوازدهم:۱۳۸۹

شابلون:مستند هاکردن