ابوالحسن قابوس بن وشمگیر بن زیار که وه ره گاتنه شمس المعالی، اتا زیاری امیر، شاعر و خطاط بی‌یه. شعره نمونه:

چنین گونه دونا که بَوین هر زونه(دونده)

به گور خِتِه نَخِسه اون کس به خونه

منابعدچی‌ین

بیرون بگردستندچی‌ین