اورلئان اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ لوآره دله دره. اینتا شهر سانتر (فرانسه) ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۱۱۳٬۱۳۰ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین