نوامبردسامبرژانویه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۱۵ دسامبر روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۳۴۹اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۳۵۰اُمین روز إستِنه. ۱۵ دسامبر جه، تا خانه سال سَر بوو، ۱۶ روز کار دارنه.

اتفاقات

دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو

دچی‌ین

بریم بگردستن

دچی‌ین