سپتامبراکتبرنوامبر
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۱ اکتبر روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۲۷۴اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۲۷۵اُمین روز إستِنه. ۱ اکتبر جه، تا خانه سال سَر بوو، ۹۱ روز کار دارنه.

اتفاقات

دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو

دچی‌ین

بریم بگردستن

دچی‌ین