آگوستسپتامبراکتبر
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۱۹ سپتامبر روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۲۶۲اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۲۶۳اُمین روز إستِنه. ۱۹ سپتامبر جه، تا خانه سال سَر بوو، ۱۰۳ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین