سپتامبراکتبرنوامبر
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۲۶ اکتبر روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۲۹۹اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۳۰۰اُمین روز إستِنه. ۲۶ اکتبر جه، تا خانه سال سَر بوو، ۶۶ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین