آگوستسپتامبراکتبر
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۲۲ سپتامبر روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۲۶۵اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۲۶۶اُمین روز إستِنه. ۲۲ سپتامبر جه، تا خانه سال سَر بوو، ۱۰۰ روز کار دارنه.

اتفاقات

دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو

دچی‌ین

بریم بگردستن

دچی‌ین