امروز:

Kuwait burn oilfield.png

روز بعد: ۱۸ ژانویه – روز قبل ۱۶ ژانویه