کُنگو یا کونگو اتا نوم هسته که مشترکاً دِتا همسایه کشور وسّه آفریقا دله استفاده وونه:

کنگو جمهوری (کم‌رنگ سَوز)
کنگو دموکراتیک جمهوری (پررنگ سَوز)