--)_|_\\_\ ‏۶ فـه‌وریـه ۲۰۱۰، ساعت ۰۷:۱۲ (UTC)

اون رای‌گیری که شما خاستی ونه دله شرکت هاکنی ِوقت تموم بیّه. اسا ونه نتیجه ره بالا راست وینّی. دومین چی که حامبه بارِم لهجه خَوری هسته. طبق قانونی که تموم گپون نتیجه جا حاصل بیّه هرکی بتونده شه لهجه (هرلهجه‌یی که دوست دانّه) جه بنویسه و هیچ اجباری دنی‌یه که مثلاً ونه فلان لهجه جه بنویشتن. ولی مازرونی قواعد هم ونه اجرا بَواشِن (خصوصاً 3تا قاعده‌ی: اضافه حروف-مضاف‌الیه مغلوب-موصوف مغلوب) البته هچکی هم نَونه چیزونی که بقیه اتا لهجه دیگه جه بنویشتنه ره شه لهجه جه ترجمه هاکنه. خله ممنون وامبی که ویشته این ویکی دله بنویسین و دَواشین تا شمه حضور جه استفاده هاکنیم.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۷ نـووه‌مـبـر ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۱۸ (UTC)

ات کمه گپ بزوئن دچی‌ین

سِلام برار جان؛ احتمالاً شه سوال جواب ره اینجه جه بَدینی. خاستمه اتا مثال وسّه این مقاله ره که شِما بَنویشتنی استانداردسازی هاکنم تا بتتر مه جواب ره په بورین.

اینتا لینک شما و منه دچی‌یه ره مقایسه کانده:

 • شِمه بنویشته دله، حروف اضافی مه نظر ات‌کمه بتونسته مازرونی‌ته بوئه. مازرونی زوون دله اضافی حروف «پسین» هستنه ولی فارسی حروف «پیشین» هستنه. (منبع: متون طبری / نویسنده: دکتر حبیب برجیان) همینسه ونه «برای» ره «وسّه/سه» بنویسیم یا «در» ره «دله» هاکنیم یا «از» ره «جه/جا/جی» (لهجه‌ئون دله متفاوت بائوته وونه) بنویسیم. حرف «به» جه هم تا بتومبی کار نزنیم (این حرف حتی فارسی دله هم قدیم دَنیبی‌یه و عربی جه اضافه بیّه.
 • بدیمه که شِما نویسنّی «رِ» پیشنهاد کامبه بنویسین «ره» تا بتتر خوننده‌ئون بتونن وه ره تشخیص هادِن. (مثلاً اگه عبارت «وه ره» ره مِن خاستمه اونتی بنویسم بی‌یه «ور» که ونه معنی فرق کانده و ونه بخوندستن سخته. توجه دارین که بتتره امه بنویشتِن ِمُدل هم همدیگه واری بائه تا خوننده قاطی نکانه.
 • معمولاً مازرونی دله «ون» و «ها» جه جمع دَوسته وانه. شِما بائوتنی «ون» شمه لهجه دله استفاده نَوانه که مه وسّه خله جالب بی‌یه. مگه شِما کادوم لهجه جه نویسنّی؟ «ون» مازرونی دله «جمع‌کننده عام» هسته و «ها» فقط بعضی جاهون کار اِنه. ضمناً «ها» ره معمولاً «آ» گانّه و «هـ» ناملفوظه. مثلاً مِن ندونستمه بنویسم «زوون‌ها» یا بنویسم «زوونا» چون هرکادومتا، بنویشته بیّن وسّه، ات‌سری عیب دارنه. همینسه ونجه استفاده هاکردن لااقل "مه وسّه" اُلِویِت ندانّه. البته شما بتونّی ونجه استفاده هاکنی.

البته مِن ات‌سری غیر زوونی تغییرات هم اون مقاله دله هدامه مثلاً عکس بی‌یشتن، میون‌ویکی هدائن (یعنی اِسا سمت راست، پایین‌ترین جا شِما بتونّی خازن خوری بقیه زوونون لینک ره هارشین)، رَج‌وندی هاکردن و ریاضی ره <math> جه بنویشتن ره انجوم هدامه که هم زیبایی ره کومک کانده و هم ویکی‌پدیای روال کار ره انجوم دِنه. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۷ ژوئیه ۲۰۱۳، ساعت ۱۵:۳۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

برار جان من بابلی هسسمه و دوننی که این لهجه پر کاربرد ترین لهجه و عملا استاندارد لهجه برای مازندرانی هسسه . شما هنوز اتا بابلی جا صحبت نکردی ؟ کدوم بابلی گنه زوونون یا کشورون یا .... اگه بشتوسسی برار جان مره هم نشونی هده تا بدونم من بیش از چهل سال دارمه و حدود 15 سال پیش دستور گویش مازندرانی ره جمع هکردمه و فکر کممه تا حدودی دوممه چی به چیه این فرمایشا ره نکنین شما به شه محله گویش صحبت کننی حتی من که با تمام مردم استان صحبت هکردمه جز موارد محدود در روستاهای بهشهر ندیمه اینجور صحبت هکنن البته من نامه که این علامت جمع درسته ولی وللا بللا این تا لهجه در مازندرون در اقلیت دره طوری که هر کس جا بشتوسسمه وشون وسه عجیبه که چه ونه سایت معتبری مثل ویکی پدیا ونه اجازه هده این اتفاق دکفه و اقلیت حدودآ 1 یا 2 درصدی بیه و در مازرونی نویسی بدعت بلله مره ونه ببخشین ولی دوننی که رک باتن همیشه بهتره شمه توجه جا ممنونمه
راستی بیزحمت مره بفرمین که کجه بتومه این کسره بشتن و کلا وا هکردن صفحه جدید ره یاد بیرم؟
علِکِ سِلام؛ شمه تبری عیید موارک بوئه. برارجان مِن شِمه خِدمِت بارم که اصلاً بهشهری (اشرفی) نیمه و ساری ِآدِم هستمه. اَمه شهر دله هم همه همینتی که مِن گپ زمبه، گپ زنّه. مِن نائوتمه که بابلی لهجه دله عبارت «زوونون»، «کشورون» و... دَره و حتماً وجود دانّه؛ مِن بائوتمه که شمه لهجه دله هم - همه‌ی لهجه‌ئون دیگه سون - «ون» جه هم جمع وندنّه. باتی اگه ات‌نفر ره اشناسمبه، ته ره سِراق هادم: کارور:فیروز بابلی هسته و اتا کس هسته که این ویکی وسّه خله زحمت بکشی‌یه. وه اگه ایشتیفا نکانم «فیروزجاهی» هسته و اکثر اوقات «ون» یا حتی بعضی وقت‌ها «شون» جه جمع وَندنه.
چون نخامبه اَمه گپ حالت فرسایشی پیدا هاکنه، همین کارور ره شمه وسّه مثال زمبه تا اَمه ویکی روند و رویه جه آشنا بَواشین: مِن ساروی هستمه ولی اوایل که بمومه ویکی‌پدیا درون فقِط افعال ره مازرونی جه وردگاردِنیمه و فکر مخصوصی مازرونی زوون راجِب داشتمه که دلیلش رسمی نیِّن مازرونی زوون بی‌یه. (این زوون ره مازرون ِاستانی تلوزیون واری نوشتمه) ولی اَنده این کارورون مه ره سفارت و نصیحت هاکردنه تا یاد بَییتمه چتی ونه مازرونی ره بَنویسم. وشون مه ره یاد هدانه مازرونی چنتا اصلی قواعد دانّه که ونه حتماً رعایت بَواشه. صفت-موصوف، مضاف-مضاف‌علیه، اضافی‌حروف ِپه‌دیِّن و...
اِما همه دومبی که مازرونی ره چتی گپ بزنیم ولی بلد نیمی که چتی ونه وه ره بَنویسیم چون شیوه خاص و یکسانی وجود ندانّه. مازرونی لهجه معیار ندانّه. سارویون گانّه اَمه لهجه معیار بی‌ین سه خاره، شِما فرمایش کاندی بابلی بتتره، اتا آملی هم بئه همین حرف ره شه لهجه خَوری زنده. هچکومتا هم مقصر نیمی. ونه اتا قانون دَواشه که همه ره مساوی داره و نی‌یله هچکومتا ویکی‌پدیا جه دِلبزه (مأیوس) بواشِن.
همونتی که قبلاً هم عرض هاکردمه این قانون فقط این ویکی دله بساته نیّه. این قانون تموم زوونون ِویکی‌پدیا دله کاربرد دانّه. اگه ات‌نفر فارسی ویکی‌پدیا دله افغانی لهجه جه بنویسه هچکی نتونده وه ره ایراد بَییره. چون وه هم ایرانیون ِقایده حق دانّه که شه لهجه جه ویکی‌پدیا دله کار بکانه. ولی به این خاطر که ویکی‌پدیای کارورون همدیگه جه دعوا نکفِن و اختلاف پیش نئه، گانّه هچکی نَوِنه بقیه‌ی لهجه‌ئون ره عوض هاکنه. اگه شِما بابلی‌لهجه جه اتا مقاله بساتی، اَمه سَرِ بالا جا دانّه و اِما نتومبی وه ره حذف یا عوض-بدل هاکنیم مگر اینکه اشکالات قواعدی داره. (صفت-موصوف، مضاف-مضاف‌علیه، اضافی‌حروف ِپه‌دیِّن و...) قانون هم همه وسّه ات‌جوره.
ممکنه ات‌نفر اصلاً دوست نداره اتا لهجه‌ی خاص جه بَنویسه. اینان آدم‌ها بتونّه لهجه‌ئون ِمختلف ره قاطی (ادغام) هاکنن و بنویسِن که تا زمونی که «زوون‌سازی» پیش نئه، اشکال نکانده. فکر کامبه دیگه همه چی ره لهجه خَوری بائوتمه و جای ویشته گپ بزوئن ندانّه. شِما این قانون جه مشکل دانّی!؟ شمه مشکل ونجه چچی‌یه؟
تازه مقاله بساتن وسّه اون کلمه که خانّی بسازین ره سِرچ هاکنین و سِرخِ لینکِ سَر کلیک هاکنین تا اتا کادر وا بَواشه. کادرِ دله هرچی لازمه بنویسین و کادر ِبِن دکمه «جادکتن ِصفحه» ره بزنین. البته مقاله بنویشتن ویکی‌پدیا دله چنتا چی دیگه هم لازم دانّه که اگه فعالیت دارین تدریجاً یاد گرنی. حرکت (اِعراب) بی‌یشتن هم اینتی‌ئه:
حرکِتِ نوم روش مثال
ـَـ Shift+A مَمرز
ـُـ Shift+S رُک
ـِـ Shift+D مِن
ـّـ Shift+F دکّال
نصفه فاصله Shift+Ctrl+2 بی‌یه
ممنون که رُک هستنی و بخشنّی که شمه واریمه :) شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۷ ژوئیه ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۲۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

ای سلام دچی‌ین

سلام برار جان

خله شمه جا ممنونمه که این قدر با حوصله و با تفصیل مره جواب هدایی .در خصوص لهجه بابلی لازمه شمه خدمت باوم که این لهجه در کل شهرستان بابل کاربرد ندارنه بندپی بابل کلا لهجه متفاوتی دارنه البته به آمانزدیکتره تا شِما.اتا موضوع دیگه این که لطف هکنین بییم اتا کم در مورد مازندرانی قاعده سازی برای تبدیل گفتار به نوشتار هکنیم جنابعالی نویسنی ایشتیفا بجای اشتباه که همه دوممی عربی(تازی)هسه.شما از محاوره استفاده کننی اما دوننی که این نحوه محاوره مربوط به افراد بسیار بیسواد دهاتی هسسه و این درشان زبان اما دنیه که اونچه مردم روستا گننه (هر چند اکثریت باون اونا)ر بییم عینآ به نوشتار تبدیل هکنیم بعنوان اشل تبدیل این جور کلمات. من زبان روسی دوممه و دوممه که در تنظیم گرامر روسی شخصی بنام لومونوسف بورده در آلمان تحصیل هکرده و بیمو شه وطن و بر اساس گرامر زبان آلمانی و اصول اون زبان شه زبان روسی ر نظم هدا و مرتب هکرده و قانونمند.یا شما دوننی که در زمان کمال آتا تورک حرف ق که در ترکی خیلی زشت و خشن ادا بونه ر تبدیل به ک هکرده و باقی قضایا . با این کار زبان ترکیه استانبولی به اصطلاح زیبا و خوش آهنگ بییه و آن زشتی بیش از حد زبان بسیار ضعیف ترکی ر ندارنه زبان ترکی جزو زبان های بدوی و بسیار ساده هسسه .اما الان در اروپا آبرو دارنه البته بخاطر ونه رسم الخط هم هسسه .به هر حال بیین مازرونی از این زشتی در بیاریم من اجازه هدین آروم آروم شمه وسه رایی کممه.

در ضمن بفرمیین که فعالیت در اینجه چه فایده ای برای من بتونه داره در کل مه منظور هر فایده ای هسسه از تبدیل به یکی از مدیران بیین تا مثل اجر معنوی و لذت روحی به هر حال من برای فعالیت بیشتر اتا انگیزه ونه دارم و.مه منظور مادی نیه . ممنوم بومه جواب ر بفرمیین و در خصوص تنظیم اتا قاعده هم مشورت هکنیم .

بَوینین خامبه صفر جه شروع هاکنم تا اَمه گپ بتونه اتا نتیجه‌گیری داره. اِما (مِن و جنابعالی) هرچی خَوری که اینجه گپ زمبی، بتونده دِتا رج دله جا بَییره.
 1. ویکی‌پدیا: ویکی‌پدیا اتا بین‌المللی سایت هسته و ونه قوانین تقریباً اتا حالت پایه دارنه که استاندارد هسته و ات‌تی وه ره بساتنه که همه چی ره پیشبینی هاکنه و مسائل عام که همه‌ی زوون‌ها دله وجود دانّه ره جوابگو بائه. فی‌المثل بحث اول که لهجه‌ی خَوری بی‌یه ره ویکی‌پدیای قوانین پیش‌بینی هاکردنه و ات‌تی برنومه دَشنینه که مِن (مدیریت) بتومبه شمه جواب ره علی‌الاصول هادِم و مجبور نَواشِم شه جه هردَقه اتا قانون بسازم. فکر نکامبه که نیاز بائه اِما این قوانین ِسَر خله بحث هاکنیم و فقط وشون ِآشنایی و کار بَوِردِن اَمه وسّه کافی هسته. ویکی‌پدیای پِشت ات‌تی جهونی تفکر و فلسفه دَره. اگه این سایتِ لوگو ره هارشین اتا جهون ره وینّی که زوون‌های مختلف و نژادون مختلف وه ره شه علم جه کامل کانّه. جهونی که همه شنه و هچکی ونه دله بقیه جه ویشته حق ندانّه...(مه نظر این لوگو همه چی ره شه دله خلاصه کانده)
 2. مازرونی زوون: همه دومبی که برعکس ویکی‌پدیای قوانین، اَمه زوون این دوره و زمونه دله خله بی‌دَر و پیکر بگردسته. اِما مازرونی زوون دله ات‌خله مشکل دارمی که ونه اصلی دلیل نِداشتن اتا فرهنگستون هسته. اِما جایی ره ندارمی که مردِم ره یاد هاده چتی شه زوون ره دِرس تغییر هادِن. این مسئله باعث وونه مشکلات هرروز ویشته وانه و مناطق مختلف ِزوون شکاف پیدا کانّه. از طرفی اِما هم نتومبی به اون صورت اتا پچوک سایت دله که خله هم هارشاگر (بیننده) ندانّه شه زوون ره تغییرات بنیادی هادیم و ونه وسّه اتا ترنه دستور بنویسیم. بنشنه مشکلات ره اتا-اتا بررسی هاکردِن ولی همه همون مشکل ِاصلی ِپه‌روو هستنه:
  • خط: مازرونی زوون خط خاصی ندانّه. فارسی رسم‌الخط هم که -ات‌جور عربی خط هسته- اَمه وسّه زیاد مناسب نی‌یه چون اِعراب میِّن نینه، فاصله‌ئون مشکل دارنه، اونچی که اَمه ذهن دله دره اَمه زوون دله اِنه (فارسی کلمه‌ئون بیش از حد زوون جه قاطی وانّه)، بعضی حروف چنتا شکل دارنه که لازم نوانّه و چنتا حروف هم هستنه که اتا شکل دارنه («ی» و «و» سون) خلاصه این که فارسی رسم‌الخط نامناسبه. از طرفی اَمه مردِم نتونّه لاتین ره راحِت بخوندِن. (اصلاً مِن خادِم خله لاتین بخوندستن ره روون نیمه D: ) لاتین و کوردی خط (کوردی سورانی که ایران و عراق دله دره، مه منظور هسته) هم این مشکلات ره دارنه. همینسه ویکی‌پدیا دله فعلاً مجبورمی که فارسی خط جه «با هزار و یک» کلِک استفاده هاکنیم.
  • لهجه معیار: مازرونی لهجه معیار ندانّه البته ویکی‌پدیا وه ره پیشبینی هاکرده ولی اگه اتا لهجه معیار وجود داشته انده زحمت اَمه وسّه دِرِست نیّه.
  • قواعد: مه نظر جه اَمه زوون دله قواعد مهم‌ترین مبحث هستنه چون اگه همین دِتا-سه‌تا قاعده اصلی ره ونجه بَییریم، دیگه وانه لری زوون واری. یا بتتر بارِم؛ اتا لهجه وانه. همینسه مِن شخصاً خله سعی کامبه تا جایی که بنشنه وه ره استفاده هاکنم.
اسا برگردمبه شمه گپ ِسَر. بائوتنی که بنشنه زوون ره روسی یا ترکی واری زیباسازی هاکردِن و ونه شکل ره تغییر هدائن. واقعیت اینه که «لومونوسف» و «آتا تورک» امکاناتش ره داشتنه؛ وشون تونستنه که تلویزون، روزنومه، اداراتِ اسناد، محلاتِ پارچه و تابلو و... ره شه ترنه (=تازه) زوون جه تغییر هادِن، امّا اِما نتومبی. اینجه - اتا سایت دله همه‌همه چِل پنجا تا هارشاگر ندانّه- ننشنه اتا جدیدِ شیوه ره پیش بَکشی‌ین. البته بنشنه تدریجاً بعضی کارها ره هاکردِن ولی به همین سادگی هم نی‌یه.
خامبه شه گپ ره شمه آخرین سوال په، جواب هادِم: هرکسی بتونده انگیزه‌ی خاص ِخادِش ره داره. مثلاً شخصاً مِن اینه وسّه اینجه نویسمبه که مازرونی زوون هیچ جایگاه نوشتاری دیگه‌یی ندانّه و ویکی‌پدیا هم اینترنت دله بتترین جایی هسته که بنشنه اتا زوون که شکل رسمی ندانّه ره احیا هاکردِن. چون ویکی‌پدیا فقط اتا سایت نی‌یه. اِما اگه این راه ره پیش بوریم خله از سایت‌ها و نرم‌افزارون که ویکی‌مدیای په‌روو هستنه هم مازرونی نسخه پیدا کانّه. مثلاً کوردی ویکی‌نویسون الآن نرم‌افزارون مختلفی ره دارنه ویکی‌ترنسلیت دله ترجمه کانّه (آخرینش همین موزیلا فایرفاکسی هسته که مِن دَرمه ونجه نویسمبه) این ویژگی باعث وونه که ویکی‌پدیا تبدیل بَواشه به اتا جهونی تریبون که بتومبی ونجه شه صدا ره بقیه جه بَرسنیم. البته این کار خله زمون‌بر هسته و ات-دِ نفر کار نی‌یه.
باز برگردمبه همون بحث قبلی دله: وقتی شِما اتا تریبون دانّی که احساس کاندی اتا جامعه‌یی که ونه تعداد نسبتاً زیاده، شمه حرف ره گوش کانّه، اون گادِر بتوندی هدفمند وشون جه گپ بزنی. اگه مه حرف ره خوب درک هاکردبوئین وینّی که مه اولویت اینه که مازرونی وبگردون ره اتا جا جمع هاکنم. جایی که هیچ سایت دله وجود نداشته. مازرونیون برخلاف دیگه مردمون هیچ کانونی اینترنت دله ندارنه که اونجه شه زوون ِتعالی وسّه کایری (=همکاری) هاکنن. هیچ جایی وجود ندانّه که امثال مه پچوکِ برار شه ماری زوون ره یاد بَییرن. مه برار الآن کلاس شیش شونه و هنتا بلِد نی‌یه تبری گپ بزنه. هرچی نسل‌های بعدی بئن این وضع بدتر وانه. مِن شه گت‌ببا، گت‌ننا، شابا و ماجان ره داشتمه که وشون جه گپ بزنم و یاد بَییرم ولی مه برار - که اتا فارسی خانواده دله گت بیّه و هچکی ونه دور و بر دنینه که فارسی بلد نَواشِن- ونه کنجه یاد بَیره؟
دومین اولویت اینه که بتونیم مازرونی ره ات‌جور بنویسیم که کارورونی که بمونه اینجه و درنه متون ره خوندنّه، وشون ره حالی بَواشه اِما چچی بَنویشتمی. یعنی نئیم اتا جدیدِ زوون بسازیم. ات‌تی بنویسیم که اتا جمله دله خوننده حداکثر فقط اتا کلمه ره نفهمه و بتونه بوره ونه معنی دمبال. اگه بئیم اتا جدید زوون بسازیم دیگه کسی حوصله نکانده که بخونده هارشه چچی بنویشتمی. سومین مسئله اینه که مازرونی ره ات‌جور بنویسیم که به قول شِما وه ره زیبا هاکنیم، ات‌جور بائه که زوون هم پیشرفت هاکنه. کلمات بیگانه ره تا جایی که تومبی کمته کار بزنیم و هرکاجه مازرونی معادل وجود دانّه، اونتا ره بَنویسیم. نی‌یلیم قواعد نابود بَواشِن و...
این چیزی که بائوتمه مه دلیله، مه انگیزوئه و کلاً چیزی هسته که مِن «مازرونی ویکی‌پدیا» جه درک هاکردمه. ولی ویکی‌پدیا کلاً اتا جهونی سایته که ونه دله همه چی داوطلبونه هسته. شِما این سایت دله مجبور نینی که هیچ کاری ره انجوم هادین. هیچ مسئولیتی اجباری نی‌یه و «همه چی، همه کس ِشنه.» همینسه شمه گزینه‌ها جه مِن همون «اجر معنوی و لذت روحی» ره انتخاب (=چینه) کامبه.
ئـــــــــــــه؛ دیگه ندومبه چچی ونه بارم... روده درازی جه عذرخامبه D:
پ.ن)راستی ایشتیفا و ایستیفاده و ایقتیصاد مه نظر هم اشتباهه و ولی بعضی کارورون اینتی بنویشته ره متداول هاکردنه و اسا مه رو هم اثر هاکرده.شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۳۱ ژوئیه ۲۰۱۳، ساعت ۱۵:۴۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

سلام برارجان اول باوم که لومونوسف 250 سال پیش دیّه و استاد دانشگاه مسکو بیه.اتا سوال دارمه بفرمیین که زبونِ زازاکی رِ کی اتا زبون خواخر اعلام هکرده؟ آخه من هر چی اشمه ویمه که زبون لری امه زبون ر خله شبیه ترِ البته دوننی که بخاطر ریشه مشترک پهلوی در هر دِ زبون هسِه.اولین بار چتی مازرونی زبون ویکی پدیا دله وا بیه و کی این کار رِ هکرده؟ممنونمه شمه جوابهای دقیق جا

زازاکی خله مازرونی و گیلکی ره مونده. زوون‎شناسون گانّه که زازاکیون ات‎‌تی مردِم بینه که اَمه منطقه جه کوچ هاکردنه و بوردنه ترکیه دله و چون کوردستون جه هم‌سامون بینه، وشون زوون هم ات‌کمه کوردی و ترکی جه تأثیر بَدی‌یه. اگه وشونِ ویکی ره چن وقت بخوندی بتوندی خله چیزون ره بفهمی. لـُری اصلاً مازرونی جه هم‌خانواده نی‌یه. همه‌ی زوون‌شناسون تقریباً متحد النظر هستنه که مازرونی، گلکی، تالشی، کوردی (انواع مختلف دانّه)، زازاکی، گورانی و بلوچی و چنتا پچوک زوون اتا خانواده دله جا گیرنه. ولی بعضیون گلکی و مازرونی و تالشی و سمنونی ره اتا چلّه دله یِلنه که وه ره گانّه کاسپی‌زوون‌ها؛ البته بعضیون زازاکی ره هم این چلّه دله قرار دنّه. بعضیون هم اینتی چله‌وندی ره قبول نکانّه. کوردی زوونون هم البته همینتی هستنه. مثلاً سورانی، کورمانجی، جنوبی کوردی، کلهری و فیلی جه تقسیم وونه که بعضی گانّه زازاکی و گورانی هم ونه دله ونه قرار بَییره.
مِن لومونوسف ره نشناسمبه ولی هرکسی که اینتی کار ره بتونده انجام هاده یا اَمه دوره دله دنی‌یه - چون بالا دیِّن جمعیت این کار ره محال کانده - یا اینکه خله نفوذ داشته (مثلاً شه جه رسانه داشته یا حکومتی بی‌یه یا خله مردِم وه ره قبول داشتنه) که اِما هچکامین از این چیزون ره ندارمی.شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۴ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۲۰ (UTC)

برار جان مه جا ناراحت نواش ،در مورد زبان شناسی زیاد فرمایش هکردی ولی جسارتآ من زبان شناسی ر خله علاقه دارمه و اطلاعات مختصری هم دارمه اما لین بعضیا که فرمایش هکردنی کینه که من تا حال ندیمه فقط اینتا ر دومّه که گویش های شمالی ر متفقآ زبان شناسان مطرح 5 تا دوننه که 1- مازندرانی 2 -گیلکی 3 -غریزندی 4 -تالشی 5 سمنانی من ندومه شما سمنانی بلد هسّی یا نا.سمنانی خله شبیه امه زبون هسّه و دوننی که شباهت دلیل بر هم خانواده بین نیه .مثلا در مورد زازاکی اینتا ر خواهش کمه شما بیشتر تحقیق هکنین شاید مردم هم نژاد و هم ریشه باوّن ولی زبون کلا عوض بیه .شما اگه خوانی زبون خواهری پیدا هکنی چه تاتی ر ناونی یا سمنانی ر . چون دور واقع بیه خواخره؟ اتا خواهش دیگه که تکراریه -اگه مازندرانی ر دوست دارننی لطفآ به لهجه افراد بسیار محدود(احتمالآ متکلمین در حد 5000 نفر)صحبت نکنین اگه خواننی صفحات بیشتر بنویشت باوه لهجه استاندارد تری ر پیدا هکنین .ناومه حتمآ بابلی ولی عمومی تر حتی ساروی وللا بلا اینتا نیه این لهجه شما مربو ط به روستاهای بعد از ساری هسّه تا اتا کم بعد از بهشهر.شمه همت جا مره خله خوش اینه اما اتا کمه درننی اشتباه کننی و اغلب ر زده کننی از ویکی نویسی در ویکی مازرونی.به هر حال شمه جا ممنونمه که باعٍ افتخار اما مازندرانیا هسی واقعآ ممنون

خاخِری زوونون ِبخش دله کاسپینی زوونون ِویکی‌پدیائون ِلینک ره بی‌یشتمی؛ تاتی و تالشی و سمنانی که ویکی‌پدیا ندارنه؛ هرگادِر وشون شه وسّه اتا ویکی بساتنه، وشون ِلینک ره هم اینجه یِلمی. ولی اسا چچی ره ونه بی‌یلیم؟؟؟ مِه نظر جه این قوانینی که شمه وسّه کاملاً توضیح هدامه، هیچ اشکالی ندارنه و اگه کسی خانه وشون جه تمکین نکانه، فی‌الواقع خانه شه بخاستنیون یا منافع ره اینجه بسط هاده و به قول ایرانی سیاستمدارون، «انقلاب ره صاحاب بواشه». همونتی که اسماعیل هم شمه کاروری صفحه دله بائوته، اینجه اجازه دارنی تاهر گادِر که خانّی، هرجور که خانّی بنویسین ولی اینکه همون اول جه بخائین همه چی ره صفر هاکنین تا شمه دِلِوِست بائه، مه نظر ات‌کمه مشکل جه وَر خارمی. مطلب بعد اینکه، مِن ساروی لهجه جه نویسمبه و شه شهر دله همه جه همینتی گپ زمبه، همه تقریباً همین لهجه ره دارنه. گرچه مازرون دله، هر مله تا ات دیگه مله ویندی که اتجور دیگه گپ زنّه و اصطلاحات مخصوص خادشون ره دارنه. همین فیروزجاهیون واری: شِما خادِت بائوتی حتی بابل ِشهرستون دله چن جور لهجه وجود دانّه؛ این اوضاع دله هیچ لهجه‌یی معیار و استاندارد نی‌یه و نتونده بائه. آخرین چیز هم اینکه نظرخاهیون ره ونه وپ:کارورون لوش دله بنویسین؛ نا شه کاروری صفحه دله. من هم اسماعیل ِگپ په عمل کامبه و شِما اگه مه لهجه‌ی بنویشته‌ئون ره عوض هاکنی، گپ نزمبه، اسا خاره؟؟؟؟؟شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۵ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۴۵ (UTC)


سلام لطفا مره بفرمیین که چه وتی من اتا مقاله اضافه کمّه تا چند وقت نتومّه وره جستجو دله پیدا هکنم؟ ضمنآ بفرمیین چیتی من بتومه اتا از مدیران باوّم؟

هردِتا موضوع مدت زمون خاص و میِّنی ندارنه. ات موقع اتا مقاله درجا سرچ وونه ات موقع هم چن ماه طول کشنه. مدیر بیّن وسّه هم ونه حدنصاب تعداد دچی‌یه‌ئون ره اول از همه داری، شمه کارنومه و سابقه ثابت هاکنه که اتا خار کارور هستی و این مقوم ره لازم داری. مثلاً الآن چی کار خانی هاکنی که بی‌مدیریت نوانه که انجام هادی؟؟؟ اگه حتی اتا اینتی کار هم داری بتوندی وپ:متا دله تقاضا بنویسی یا اتا مدیر جه (مثلاً خادی مه جه) بخاهی که اون کار ره ته وسّه انجام هادیم.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۸ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۳، ساعت ۱۴:۳۵ (UTC)


سلام مثلا من خامِّه که چرخ هایی رِ شما عوض هکنین آخه همون جور که قبلا باوتمه من ناخامِّه امِه زبون اینقدر بی اصول،زشت و هر جور هر کی خانِّه باوِّه.ونه درست هییر و یا به شمه لهجه هاییر هر دتا درسته .چه ونه بنویشت باوه چرخ هایی؟

گرچه قانوناً ننشنه این کار ره هاکردن ولی مِن شخصاً و استثناً شِما ره اجازه دِمبه که مه بنویشته‌ئون ِلهجه‌یی مسائل ره تغییر هادین. (اسماعیل توصیه په) به قول فارسون: هرچه می‌خواهد دل تنگت بگو :))) شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۵ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۳۱ (UTC)

شما بفرمنی که مرِه اجازِه هدانی .چی جوری من بتّومّه این تغییر ره ایجاد هکنم؟

شه‌مه بأنویشتن جور دچی‌ین

سلام، خله ممنونه‌مه که درنی ایجه ره گت کندنی، اما أتا سوال دارمه که اینتا مصوت ئون جه کمتر کار بأزنین، به‌تونی ـِ جا ه بأنویسنی (مثلا فارسی درون ننویسه‌نه بِ، ونه جا نه‌ویسنه به)، خصوصا مقاله ئون نوم و عنوان مه منظور هسه که ای ویکی تیپ ره ناجور کنده، مه اینتا نکته ره محک ره هم بأئوتمه که ندیمه اجرا هکنه،
اتا نکته دیگه هم بأدیمه ئو بد نیه بأئورم ای هسه که مثلا مه مازرونی لهجه مازرونی ره نأمونده‌نه، چون مه فامیل هرکدوم أتا شهر جه بن و ریشه دارنه ئو مازرونی ره هم تهرون دله یاد بئیتمه، درس هسه که هرکی ایجه ولگ‌ئون ره بأخونه شاید هالی نأوه چی شی بأنویشته ئو اینا ولی اگه خانه کار هکنه بتونده کار هکنه ئو مقاله بیه‌له ایجه ئو ئه‌سا کسی ونه جلودار نیه که چه وسه مقررات ره رعایت نکاردی ... ای داستان‌ئون، شمه خه‌نا بدون --)_|_\\_\ (بحث) ‏۲۶ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۳، ساعت ۱۵:۵۲ (UTC)


سلام دوست عزیز تهرون گت بیی

من بپرسیمه که چه جور بتومه ( چرخ هایی ) ر عوض هکنم که شما اون فرمایشا ر هکردی .لطفآ مره راهنمایی هکنین اسا که محک جان مره اجازه هدا چی جوری انجام هدم. علاوه بر این مسائل خواسمه باوم که جسارتا اگه شما ساروی ها ناراحت ناوننی بعضی کلمات مازرونی ر عوض هکردنی بی هیچ دلیلی ، مثلا شما گننی بارم ، اینتا کلمه کجه جا اینه و هیچ ریشه ای ندارنه و هر مازندرانی ر اذیت کننه چون ندونه به چه دلیلی (باوِّم) و یا (بَوِّم) و یا (باهووِم) ( هر سه جور درسته به دلایلی که عرض کمه) این جور بیه .هارشین بائوتن تغییر یافته بوگوتن (بگفتن) هسه مه دلیل اینه که در علی آباد مازندران هم بوگوتن استفاده بونه. بوگوتن بیه بووتن یا بائوتن در گویش های ایرانی اینتا عادیه که گه به ئه و یا ی نزدیک بونه پس بگویم ونه باوه بائووم یا باوم اما بفرمیین شماکه(بارم) کجه جا بیمو؟ اگه حوصله دارین بتومه موارد دیگه ر هم باوم که دره مازرونی ر زشت و بی اصول مننه اتا کمه. شما هم اگه در لهجه بابل مشکلی ویننی حتمآ بفرمیین من خله خوشحال بومه.

اگه بدونم انتقاد پذیرنی موارد ر گمه تا بتونیم به یک رویه مشترک برسیم و مازرونی ویکی ر از ایمن وضع بسیار نابسامان نجات هدیم .قبلا در مورد داینه و یا دانِّه بجای دارنه بائوتمه بیین مازرونی ر از لهجه زشت و بدترکیب دهاتی نجات هدیم اینا آفتای تموم زبان ها هسه .حتی در ترکی آذری هم ی بجای ر در روستا ها وشونه زبون ر زشت تر و خشن تر هکرده. شمه خنابدون که بخونسنی اینا ر در ضمن چه شما فکر کننی مثل کردی ونه بنویسیم؟من فکر کمه هیچ زیبایی وکارایی ندارنه و نوشتار ر خله منفصل و تکه پاره کنه من این نوشتار جا 25 سال پیش آشنا بیمه از مجله سروه که ارومیه دله چاپ بیه.

ویکی‌نویسی دچی‌ین

شِما مقاله بنویشتن دله خله پیشرفت هاکردنی و خوب درنی پیش شونّی ولی هنتا شمه ترنه (نو) مقاله‌ئون چنتا مشکل دانّه؛ خواهش و التماس کامبه که این موارد ره هم رعایت هاکنین تا شِمه مقالات نیاز به ویکی‌سازی ندارن. ضمناً اغلب مواردی که خامبه بارم (بَوِّم) تمام زوون‌ها دله به کار شونّه و این ویکیِ مخصوص نینه. (اگه شک دارنی بتونّی شه مقالات ره مه تغییر هدائن په و پیش هارشین و بقیه ویکی‌ها جه مقایسه هاکنین):

 1. هنتا «ره» (را در فارسی) ره نویسنّی «رِ» مِن قبلاً هم بائوتمه که اینتی بنویشتن دِرِس نی‌یه و شمه وسِّه دلیل هم بیاردمه ولی مثل اینکه قانع نَیی‌نی.
 2. ونه مقاله‌ای که سازنّی ره «رج» هادین. مثلاً بدیمه که چنتا مقاله بنویشتنی که دارون ِخَوری هسته. برای اینکه اولاً اگه ات‌نفر که دارون ِاسم ره بلد نی‌یه و وشون ِدمبال گِردنه، بتونه وشون ره اتجا پیدا هاکنه و ثانیاً اینکه ویکی‌پدیا مقالات دسته‌بندی بَواشِن و نظم پیدا هاکنن؛ یلمی. شما ونه آخر هر مقاله این کار ره هاکنی:
  1. اگه اتا مقاله دارون ِخوری هسته ونه بِن بنویس [[رج:دارون]] البته ونه اون رج وجود داره. حتماً ونه راهنما ره اینجه جه بخوندی.
 3. هر مقاله که نویسنی ونه بِن (رج جه پایین‌ته) ونه میون‌ویکی ره بی‌یلی. اینجه ره هم بخوند
 4. بدیمه چنتا مقاله‌ی نوم دله اعرابگذاری هاکردی که قدغن هسته چون گوگل سرچ دله اینتی پیدا نوونه.
 5. مقالات ویکی‌پدیا دله به شکل خاصی ونه شروع بَواشِن:
  1. اول ونه مقاله‌ی نوم(ها) ره سه تا ' دله ونه بی‌یلی. مثال: '''تسکا'''... که اینتی میِّن وونه: تسکا...
  2. بعد بتوندی ونه ترجمه ره بی‌یلی. که ونه شابلون روبرو جه استفاده هاکنی. مثال: {{فارسی جه|توسکا}}
 6. ویکی‌پدیا دله اتا ویژگی دره به اسم «دکشی‌ین» (فارسی جه: انتقال) اگه دایرة‌المعارف‌های مکتوب ره هارشین بعضی عناوین سَر که تکراری هستنه بنویشتوئه «رجوع شود به فلان مدخل». ویکی‌پدیا دله هم این کار وجود دانّه. مثلاً شِما مرموشکل ره بساتنی ولی اَمه منطقه وه ره گانّه «ماچکل» همینسه مِن ماچکل ِصفحه ره باز هاکردمه و ونه دله فقط بنویشتمه: #بور [[مرموشکل]] اسا هرکی ماچکل ره جستجو هاکنه، شمه بنویشته‌ئون ره پیدا کانده. (امتحان هاکنین)

آخرین مطلب هم این هسته که مه نظر شِما خله بقیه‌ی کارورون لهجه جه عیب گرنی. جای این بِتِّر نی‌یه سعی هاکنین که شه بنویشته‌ئون ره ویشته هاکنین؟ اینتی حتی اگه همه شمه لهجه جه مخالفنه، عملاً شِما بتونستنی ویکی‌پدیا ره اونتی که خانّی هاکنین. این تنها راهی هسته که بتونّی شه بخاستنی‌ئون ره بی‌دردسر انجام هادین. ضمناً بَپرسنی که چتی ونه «چرخ هایی» ره عوض هاکنم؛ مِن هنتا ندومبه شمه منظور کامین (کدوم) «چرخ هایی» هسته و این عبارت کاجه دره. بعضی عبارات که ویکی ِاصلی تم دله درنه ره ونه ترنسلیت‌ویکی دله تغییر هادین که این سایت دله دَنی‌یه.شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۳۰ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۳، ساعت ۱۵:۰۷ (UTC)


چشم من سعسی کمُِه بیشتر تمرین هکنم و انجام هدم nowiki رِ . و اما در باره ( ر) من چند بار شمه خدمت باوتمه که طبق چه اصلی ونه این کار ر هکنم شما دقت هکنین آما که به فارسی ننویسمی اون ه که شما گنی های غیر ملفوظ گننهو بجای حرگت بگار شونه و تازه در پهلوی یا پارسی میانه اینها گ بینه من فکر کمِّه هیچ لزومی ندارنه که مثل فارسی بنویسیم شما اتا کم مه نظر رو فکر و تحقیق هکنین بازم هر چی شما بفرمنی انجام دمِّه ولی لطفآ عجله نکنین و با حوصله تحقیق هکنین .

باور هکنین من اینجه هیچ قصدی جز احیا شه سرزمین زبون که هم ونه مردم و هم خود ونه محیط ر فوق العاده دوست دارمه و اجدادی هم اونجیی هسِّمه و احساس کمِّه من اگه کاری نکنم کوتاهی هسِّه و مه گردن حق دارنه مازندرون. ناخامِّه ای بابل و ساری ر وسط بکشم من همیشه گمه مازندرون و مه وسه مازرون مهمه نا فقط بابل .اما در مورد لهجه قبول هکنین تا حدودی ونه لهجه معیار باوِّه چون لهجه ی امیر پازواری هسِّه که دیگه لازم به توضیح شمه وسه نیه من بابل دله دنیمه .خله ساله که بوشهر درمه و کارمند سازمان انرژی اتمی هسِّمه و مه تخصص هم هسته ای و برق هسِّه اما از دوره دبیرستان هم روی دستور مازندرانی کار هکردمه و هم جمع آوری لغات مازندرانی.

به هر حال ممنونمه از شمه توجه ضمنآ چیتی بتِّو مِّی ویکی واژه درست هکنیم؟

ضمنآ توجه هکنین همین بابل دله که وشون لهجه شبیه امیر هسِّه مثل ربون فارسی جاندار با ( ون ) و بی جان با ( ها ) و ( ا) جمع دوس بونه.اما شما همه چی ر با ( ون ) جمع ونِّنی و مره گنی من همه لهجه جا ایراد گیرمه ؟ برار جان ناونه هر جور خامِّی صحبت هکنیم کا.

مِن شمه اعتقادات ره تا حدودی قبول دارمه ولی ونجه انتقادهایی هم دارمه. مِن اینجه خامبه شه نظر را بارم و اینان که اسا نویسمبه مه شخصی نظر هسته نا ویکی‌پدیای قانون:
مه نظر گرچه اَمه زوون لازم دانّه که اتا معیار لهجه داره ولی نتومبی لهجه خاصی ره معیار بنومیم یا مثلاً وقتی اتا کلمه چارتا لهجه دله شکل‌های مختلف دانّه، مه نظر نونه اتا ره بِتِّر بنومیم و وه ره معیار هاکنیم. مه نظر همه لهجه‌ها ونه باقی بموندن و اِما تنها کاری که این شرایط دله بتومبی هاکنیم اینه که مازرونی زوون ِقواعد ره تقویت هاکنیم. دِتا قانون این میون همه جه مهمته هستنه که اتا صفت-مضاف هسته و ات‌دیگه حروف‌اضافی. مه نظر این دِتا ونه کامل اجرا بَواشِن این مسئله مه نظر مهم‌ته هسته چون وقتی معیار بی‌ین وسّه اتا لهجه‌ی کلمات حذف وونه یا اتا لهجه‌ی دیگر ِکلمات جایگزین وونه، کسی که لهجه‌ی اول ره دانّه دیگه نتونده لهجه‌‎ی دوم ره بفهمه (مگر تدریجی و جمعی رسانه‌ئون جه کار پیش بوره که اَمه جه بَر نِنه) ولی وقتی گرامر رعایت وانه همه بتونّه جمله‌ی اصلی معنی ره بفهمن.
مه نظر جمع دَوستِن سَره ونه «ون» جه استفاده بَواشه. مِن هم‌اَنده «ون» جه اعتقاده دارمه که جنابعالی «چرخ بَییتن» ره «چرخ هاییتن» جا دِرِس دوندی. مه نظر این حرفِ‌جمع خله مهم هسته ولی شِما ره مزراب نی‌یلمه که مه واری (=سون) بنویسی و گپ بزنی و شمه جه هم همین رفتار ره انتظار دارمه.
مسئله بعدی «را» هسته. مِن گامبه «ر» اَمه زوون دله ونه «ره» بنویشته بَواشه چون اَمه خط خاهی-نخاهی فارسی رسم‌الخط جه سرمشق بَییته و اِما عادت دارمی «ه‍ غیرملفوظ» ره بنویسیم و وقتی ر بنویسیم ونه بخوندستن خله سخت و غیر روون وانه.
بابت ویکی‌سازی هم ممنون هستمه. بدیمه که کاتی دله میون‌ویکی هدایی ولی رج نی‌یشتی و ونه دله عکس بار بی‌یشتی. ویکی‌پدیا اتا سخت و سفت قانون دانّه که عکس‌ها ونه «کپی‌رایت» نَواشِن و وشون ِآزاد بی‌ین ثابت بَواشه. همینسه پیشنهاد کامبه حدالامکان به جای عکس باربی‌یشتِن، ویکی‌تلمبار دله شه دِلِوس ِعکس دمبال بگرد. مثلاً جای این عکس‌ها که کاتی مقاله دله بی‌یشتی اینان ره بنشنه استفاده هاکردن. همینسه با اجازه اون دِتا عکس ره حذف هاکردمه تا این بار هر کامین از این عکس‌ها ره که تلمبار دله دره و آزاد هسته ره انتخاب هاکنی و مقاله دله جا هادی.شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۰:۱۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]


جان برار جان ندومِّه شما چنِّه اطلاع دارنی در مورد این مسائل کخه خوامِبه باوِّم.بوینین اشتباه نکنین من گمه وتوضیح دمِّه شما دقت نکنِّنی و مره ببخشین که اینجور گمه شه قبلی فرمایشات ر تکرار کنِّنی . هارشین برار جان ( ه) ی غیر ملفوظ همونجور که باوتمه ولی شما توجه نکردنی از رسم الخط نیه بلکه از دستور زبان ناشی بونه یعنی کلماتی که وشونه آخر گ بیه بیِّه ( ه ) مثل خانه بیه خانگ و نامه بیه نامگ و .... و اتا مساله هم اینجه پیش اینه و اون هم اینکه همه ای ( ه) ها غیر ملفوظ نیننه فارسی دله. بعضی هسِّنه و بعضی نیننه. و همین وسه خلا ها در تلفظ های غیر ملفوظ ر هم به اشتباه ادا کنِّنه و اگه اینجور باوِّه شما چیتی بتونِّی باوِّی دیگران ر که اینتا تلفظ نونه باوِّه و اونایی که مازندرتنی بلد نیننه و خوتننه اینجه یاد بیرن شاید فکر هکنن این تا ره یعنی کتا بییِ راه هسِّه.هارشین امه رسم الخط ر بدون حرکت( اعراب ) نتومِّی بنویسیم پس چه شما اصرار دارنی این حرکت ر فقط برای ر حذف هکنی لطفآ مه حرفا رو اتا کم فکر هکنین و بعد بنویسین باز هم تصمیم با شما هسِّه هرچی فرمایش هکنین چون شما مدیرنی و من نتومِه هیچی باوِّم هرچند شما با شه بزرگواری نشون هدانی که اصلا از این موقعیت ناخاننی استفاده هکنین ولی مره حالی بونه و امر شمه امر هسِبه. در مورد عکس باربشتن هم فکر هکردِّمه که امه ویکی عکس کم دارنه و بتره که بار بلِّم ولی چشم حتمآ سعی کمِّه رعایت هکنم.

بفرمیین چیتی بتومِّی ویکی واژه مازرونی درست هکنیم ؟

ضمنآ این ویکی چیتی شروع بکار هکرده و اولین مدیر کی بیه و مجوز ر چیتی بیته .لطفآ همه این موارد ر توضیح هدین .

سعی کامبه ویشته «ره» سَر فکر هاکنم. ضمناً مدیریت این معنی ره نَدنه که مِن هر کاری خامبه ره بتونم هاکنم و مِن شه ره موظف دومبه که همه جه مشورت دارم و ویکی ِقوانین ره مو به مو انجام هادم تا مشکلی پیش نِئه و کارورون راضی بائن و وشون ِمنطقی بخاستنی‌ئون انجام بَواشه. ویکی‌واژه بساتن هم خله راحت نی‌یه، اولین شاپ شمه وسّه بتونده رای‌گیری بوئه. مِن اون گادِر که این ویکی ره دَر ساتنه دنی‌بیمه ولی فکر کامبه «پرثاوا» و «فیروز» پیگیری جا این اتفاق دکته. تذکر ویکی‌نویسی بعدی این که وقتی اتا اینتی مقاله دره، جای «مازندران» ره سِوایی بساتِن، ونه اون مقاله ره تکمیل هاکنین و عبارت دوم ره تغییرمسیر هادین(ونه شیوه ره چن خط بالاته بائوتمه)
چون دومبه شمه انگلیسی خاره، فکر کامبه بتونّی ویکی‌واژه سَره این صفحه دله ات‌کمه اطلاعات پیدا هاکنین و روش کار بساته بیّن ره پیدا هاکنین.شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۸:۱۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

شمه نظر این هسِّه که اینجه افراد بیشتری بین وویکی نویسی هکنن همین تا وسه کلا شما مدیرای نظر شل بیتن و مسامحه هسِّه .ولی شمه تصور اشتباه هسِّه من چندین نفر ر ارجاع هدامه به ویکی مازرونی ایننه و فقط بد گننه که و چیه اتا نفر انگار خوانه امه زبون ر مسخره هکنه.مثلا بنویشته (وه خادش) آخه انصافآ خادش مازرونیه؟ یا مثلا ونه پر و مار وره باوتنه شه گت پرِِ مادری ر ونگ هده (شابا ) و بیمو بی هیچ تحقیقی حتی بدون اینکه بپرسه ونه همسایه چی گنه(حالا دقیقا ندومه شاید ونه شهر یا ده دله گننه ولی من نشتوسِمه با ارتباط زیادی که داشتمه با خله ها ) اینتا ر بعنوان مرجع معرفی هکرده. آخه من اینا ر کره باوِّم.زشت نیه بد نیه .آدم ر بد ایارننه.بخدا اگه مره باوین اشتباه بنویشتی و همه جای مازرون اینتا ر ناوننه من حرفی ندارمه ولی مه حرف از اول اینه ونه شه زبون ر درست هکنیم و از این زشتی در بیاریم ویکی دله اونوقت خله ها با ذوق و شوق ایننه و کار کنِّنه.زبان معیار شمه نظر ونه کنه زبون باوه؟ هارشین تموم لهجه ها معرفی باوه ایراد ندارنه ولی اتا ونه اصلی و معیار بوئه.مه حرفا تکراریه دومِبه مثل شمه فرمایشها ولی مه نظر اینه شما متقاعد باوین اتا روند برای ویکی نویسی صحیح ونه پیدا هکنیم.من با مواردی که پذیرفته شده هسِّه کل استان دله اونهم بخاطر صدا و سیما که ساروی ها هم ونه دله درنه مثلا ( خامبه ) که شما گننی جا مشکل ندارمه تر بخدا هارش (اسایی دکته ئون) دکت ر همه مازندرانی ها گننه فقط در ساری گننه دکته بجای دکت ضمنآ بهتر باویم (نو بنویشت ها)یا تازه دگاردسته ئون باوه تازه دگاردنی بجای تازه دگاردسته ئون جمع لازم نیه کا و مثلا قبلا بنویشت بیه پیل هدائن آخ دوننی که لر ها هم گننه و روستایی و خراب بییِ پول هسِّه . آخه وره کی گنه این منطقه دله 1000 نفر2000 نفر ؟ بعد اینی گنی مدیر حق ندارنه ...... من ویمِّه اون حقی ر که ندارنه ر دره استفاده کنِّه و بالعکس.

مِن نارمه که هیچ مشکلی ندارمی و تموم چیزهایی که تا اسا نوشتمی دِرِس بی‌یه یا هسته. مِن هم بعضی از این موارد ره قبول ندارمه. (اتا توضیح هادم: تموم ساروی‌ها قدیم مار ِپییر ره گاتنه شابا؛ مار ِمار ره گاتنه ماجان یا مارجان؛ پییر ِپییر ره گاتنه گت‌با یا گت‌ببا؛ پییر ِمار ره هم گاتنه نن‌جان یا گت‌مار این مسئله مخصوص ات‌نفر یا اتا روستا نی‌یه.) مِن مثلاً قبول دارمه که «کوشتی» و «پیل» غلطنه ولی تفاوت لهجه سَره هنتا مِن شمجه اختلاف نظر دارمه. مه نظر دکته ونه دکته بمونده. دِتا راه وجود دانّه که گانه کامین لهجه ره ونه عناوین ثابت (سمت ِراست جعبه واری یا گتِ صفحه‌ی اصطلاحات) وسّه انتخاب هاکنیم. راه اول رای‌گیری هسته که ات بار نظرسنجی بی‌یشتمی و فقط «فیروز» که شمه واری بابلی هسته گاته که «بنویشت» ره جای «بنویشته» کار زنّه و میِّن بیّه بقیه‌ی لهجه‌ها دله همه گانّه «دکته» یا لااقل این عبارت آشناته هسته. راه دوم هم اولین تغییر هسته که باز هم ونه په نتومبی دکت ره بی‌یلیم. ویکی‌واژه‌ی لینک ره هم دفعه‌ی قبل اشتباه بی‌یشت‌بیمه که اصلاح هاکردمه.شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۹:۱۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]


من شمه جا خوامِّه محبت هکنین و بعنوان مدیر نظرخواهی هکنین در موارد زیر

1- آیا تمامی جمع ها با ئون ونه باوِّه یا جاندارون فقط 2 - دگاردسته و دکته غلط نیه ولی در تمام لهجه جز ساروی و شرق ساری وره استفاده کنِّنه. دکته به معنی افتاده است و دگرسِّه به معنی برگشت کرده است درسته امه لهجه دله ولی شما وره بعنوان صفت مفعولی بکار ورننی که آما نورمی ، یعنی بعد از دکته و دگرسِّه شناسه ای نینه .بپرسین آیا اینتا حرف بیشتر رای ایارنه یا نا؟البته هر وقت ای رای دهون زیاد بینه به نفع شمه لهجه ای بتَّوننی وره عوض هکنین. لوش هم خله خوب و قشنگ استفاده بیِّه و آدم ر یاد قدیم و ده دم دنِّه.3 - باربشتن و یا بار بی یشتن دونِّی که بابل و غرب مازندرون گننه بشتن. دچِّی هم بجای دچِّی یهbaboli 19 ‏۲ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۹:۰۵ (UTC)

سعی هاکن شه نوشته بن ره امضا هاکنی با چهار تا ~. یا همینتا صفحه بن بنویشه امضا ونه رو ره کلیک هاکن. اما اینجه اتا سری اصولی دارمی که طبق وشون عمل کمبی و مسامحه ای ندارمبی. همونتی که گت صفحه دله بنویشته اینجه اتّا آزاد دانش‌نومه‌ که هر کس بتونده وه ره دَچینه یا ونه دله با شه گویش به مازرونی بَـنویسه. شما هم شه نظرات ره اتا اتا بیان هاکن وشون رو بحث هاکنیم و به نتیجه برسیم. برار محک وشون ره اتاجا به صورت رای گیری مطرح هاکن تا بحث بووه. Esmaeil (بحث) ‏۲ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۷:۰۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]
بعضی چیزها وسّه بنشنه نظرسنجی (و نه رای‌گیری) بی‌یشتن ولی بعضی چیزها ویکی‌پدیای قانون ِصریح ِنص :) هسته و ننشنه وشون ره تغییر هدائن. این مسائل قابل نظرسنجی هستنه:
 1. جعبه ابزار ِعناوین (اسایی دکته‌ئون و... واری)
 2. چتی بی‌ین رسم‌الخط (خصوصاً «ره» وسّه)
 3. ...
ولی با این حال نتومبی مثلاً رای‌گیری و نظرسنجی هاکنیم که «آیا تومبی «ون» جه بی‌جان‌ها وسّه کار بزنیم یا نا؟» این نوع نظرسنجی ویکی‌پدیا دله شدیداً حرامــــه.شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۳ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۰۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]


مدیرون ویکی مازرونی حتمآ چون مازرونی هسِّنه مازرونی ِ دستور ر بلدنه پس حتمآ دوننِّه که قوائد جمع ر .امه ویکی پدیا ونه با امه زبون دستور بنویشت باوِّه پس چه غیر ممکنه لطفآ خله جدی ابنتا ر مطرح هکنین و ونه رو فکر هم هکنین .اگه نظر خواهی هکردنی و 50 درصد رای دهون نظر هر چی بیه همون باوِّه.شما شه پر شه مار و گتِّون جا بپرس آیا وشونه نظر همینه که همه چی ( ون ) جا جمع دوس بونه.


ضمنآ شما مه نظر ر در خصوص آذربایجان ... بخونسِّنی ؟لطفآ اعمال نظر دقیق هکنین. من هیچ وقت با اون که مخالفمه با شمه نظر بی شمه اجازه ویرایش نکمِّه.

جمع دوستن دچی‌ین

اینتا بحثی که شما مطرح هاکردی در مورد جاندار و بیجان فارسی سه صدق کنده و مازرونی سه کاربردی ندارنه. اصولن مازرونی نشونه جمع دوستن مشخصی ندارنه، اما تومبی جاندارون و بیجانون ره با ا یا ها یا ون جمع دوندیم.(اشمیت، رودریگز، راهنمای زبانهای ایرانی، جلد 2، صفحه 503، انتشارات ققنوس، سال 1383). شمه نظر دکته جاندار هسته یا بیجان؟ اما ونه وه ره چتی جمع دوندیم؟ دکتون، دکتا؟ اولی بر این هسته که ون جا جمع دوس بووه Esmaeil (بحث) ‏۳ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۴۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

برار جان از اینکه فرمایش کنِّی قاعده خاصی برای جمع ندارنه البته بین (ون) و ( ها) یا ( ا) مه نظر همون هایی بیه که باوتمه و اجازه هدین دیگران هم شه نظر ر و شه منطقه روش جمع رو فکر هکنن و باوِّن من اصراری ندارمه که مه حرف حتما و حکمآ درسته تا اونجه که دومِّه و مردم جاهای مختلف صحبت هکردمه از قبیل کل مازندران کنونی و گلستانی ها و فیروز کوهی و اهالی آبعلی و لاریجان و دماوند و... اینجور نیه وشون جمع دوستن .شما که قائده قصد ندارنی مازرونی وسه وضع هکنی پس چه نگرانی و مشوش ؟هم شما و هم محک جان . امشو تلویزیون مازندرون و گلستان ر هارش . اصلا عجله هم نکن بل قضیه روشن باوِّه .اصلا صحیح نیه در این بدیهیات جای شک بمونه . برار جان مه سن 45 ساله با علاقه خله سال کار هکردمه در این زمینه و زبانشناسی و زبان های روسی و ترکی ر در حد ادبیات و مکالمه واردمه و انگلیسی هم که ماشالا همه بلدنه .اینا ر گمه که فکر نکنی من همینتی حرف بزومِّه شما ر چه ور خارنه خدا دونِّه من از خراب بیِّن زبون مازرونی ناراحتمه . راستی اون نوم (مزرونی) ر کی بشته مازرونی وسه ؟ البته همه جا درست بیه جز اون ( other language) دله. کسی که اینه مزرونی و هم اینه قاعده جمع میِّن کنِّه.درسته؟ شما بزرگواران قرار بشتنی هر کی هر جور بخواسِّه بنویسه اما صفحات اصلی دله و چیزهایی که تغییر دادنی نیه حتمآ نظر خواهی خوانِّه برار جان .اتا کم بیشتر دقت هکنین درنی چیکار کنِِّنی؟baboli 19 ‏۳ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۴:۵۰ (UTC)

خدا شاهده مه ره ور نخرده، اما درمی بحث کمبی. شما مه سوال ره جواب ندایی: شمه نظر دکته جاندار هسته یا بیجان؟ اما ونه وه ره چتی جمع دوندیم؟ دکتون، دکتا؟ مه نظر بیجان اشیا ره ونه ا جا جمع دوندیم مثل: میزا، سنگا، کوها. البته بتومبی وشون ون جا هم جمع دوندیم. بقیه ره ونه ون جا جمع دونیم مثل: دارون، وچون، کشورون، دگرسته‌ئون، دکته‌ئون و ... ندومبه کی مزرونبیشته سعی کمبه وه ره درست هاکنم. Esmaeil (بحث) ‏۳ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۱:۰۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

لطفآ بزرگواری هکنین این موضوع ره حتمآ نضر خواهی هکنین من امشو برنامه مازرونی شبکه تبرستان ر اشامه و دقت هکردمه که روستایی در بهشهر هم تمام جمع ها ره ( همه مردمی که صحبت هکردنه)با ( ا) و ( ها) ونسنه .من هم همیشه بابل دله اینجور اشتومِّه مگر قدیمی ها جا اشتوسِّمه مثلا سیکون به معنی وچون و گتون به معنی گت ها و پرون و مارون و ....

قائمشهر و سوادکوه ور ویشتر ون کاربرد دارنه. اما گمبی وچون، گتون، مارون. دکلون نمبی گت‌ها، وچه‌ها، مارها! Esmaeil (بحث) ‏۳ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۱:۲۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مه نظر هم که همینه اما چون خوامِبی زبونی ره ترویج هدیم که وجود دارنه در بیشتر جاهای مازندرون و در بیشتر جاها تمایل به غیر از ( ون) وجود دارنه شمه جا بخواسِّمه نظر خواهی باوِّه مه زبون که می در بیارده پس چه خوری نیه. ضمنآ اگه دکته به معنی رویداد و یا خبر باوِّه خب بی جان هسِّه و مه نظر اینه که جان ها ر هم مازندرون دله با ( ا) جمع ونِّنه چه برسه به بیجان ها .من بحثی ندارمه و اصراری ندارمه فقط نظر خواهی خوامِبه اگه شمه نظر هم اصلاح و بهبود و اقبال بیشتر مازرونی ها هسِّه به این ویکی هکنین این کار ره.baboli 19 ‏۳ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۲:۰۹ (UTC)

رسم الخط دچی‌ین

اصولن مازرونی رسم الخط مشخصی ندارنه و زوون اشناسون تاکید کندنه که اما حتما ونه لاتین الفبای جه بنویسیم، چون عربی الفبا خله ناقص هسته و ویژگیای امه زوون ره خار نشون ندنه. اما اینجه توافقی عمل کمبی و توافق صورت بئیته که عربی الفبای جه بنویسیم تا مردم وه ره راحات تر بخوندن. اتا سری قواعدی هم بیشتمی. مثلن ه که انتهای اتا کلمه بیمو کسره تلفظ بونه، دکل ربطی به های ملفوظ و غیر ملفوظی که شما مطرح هاکردنی ندارنه. هر ه انتهای کلمه کسره تلفظ بونه: مه، ته، امه، شمه، ونه، وسه، ونه‌سه، شمه‌سه، ره، وه، بونه، شونه، انه، دنه، خرنه، ورنه، دارنه، گیرنه، گنه، اشنه، دمدنه و .... Esmaeil (بحث) ‏۳ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۴۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

چشم من قبول کمِّه و انجام دمِّه جز ر .تره بخدا اسم اشمیت رودریگز ر ورنی یعنی وه خله اینکاروئه ؟ برار من هم زبان شناسی دومِّه و مه مادری زبونه و لطفآ اینا ر منبع معرفی نکن مه وسه جان برار. همه دومِّی که امه زبون چه فارسی چه مازرونی به هیچ عنوان با رسم الخط عربی خوب بنویشن ناونه اصلا و امه خانواده زبان ها دله دنیه مخارج حروف امه زبون دله به زبون های هند و اروپایی نزدیکتره خله . قرار نیه فارسی هم همیشه اینتی بنویشت باوِّه هیچ تضمینی هم ندامی عربا ر ، فقط قانون فعلی گنه بخاطر مسائل دینی ناونه که وره عوض هکنن.baboli 19 ‏۳ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۴:۵۰ (UTC)

چرا ره قبول نکندی؟ ره و وه و به هئی جا چه فرقی دارنه؟ ولا اشمیتم کم این کاره نیه، ونه کتاب مرجع هسته. Esmaeil (بحث) ‏۳ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۱:۰۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

اتا سوال مدیرون محترم جا دارمه - بفرمین اینجه که دیوانسالار ندارنه رای گیری ر کی نظارت کنِّه و ضمنآ چرا دیوان سالار ندارمی؟ و جناب محک شمه وسه بنویشتمه انتظار شونه شما نلِّی امه ویکی مسایل سیاسی دله دخالت هکنه و باعٍ اختلاف دم هدائن باوِّه این ترکا ره من اشناسمه وشون جا زندگی هکردمه خله و بقول مازرونی ها وشونه پیاز ره بوم بورد دارمه وشونه گول ره نخر جان برار من نا شمه نا این ویکی بد ره ناخامِّه.


ضمنآ بخاطر مهجور بیِّن امه ویکی هارشین در د هفتهاخیر هم مغولی و هم مصری اما ره جلو بزِّو اینجه کسی نینه چیزی بنویسه انگار جز اما چند نفر انگشت شمار مه حرف ره گوش هکنین اصلاح هکنین این رویه اشتباه ره شما ره قول دمِّه اتا از ویکی های خله معتبر بتِّومِّی باوِّیم.


1392/7/14

ندومِبه چه این ویکی انِّه خلوته؟

برای صدمین بار گمه کلمات کلیدی و اصلی صفحه اول ره درست هکنین . انگار نه انگار هیچ توجهی نکردنی.این ویکی دله نونه بوروکرات یا دیوانسالار داوِّه؟ کی رای گیری ره برگزار کنِّه؟

لطفآ جواب هدین .آخه نونه انِّه مدیر کم باوِّه که الان چند روزه (3 روز ) کسی مه حرفا ره جواب ندنِّه

محک عزیز جا خواهش هکردمه وارد مسایل جانبدارانه ناوِّن که شه بهتر دونِّه طبق قوانین ویکی پدیا خلافه ولی مره جواب ندنِّه بدیمه بیمو فعالیت هکرده بورده و جواب ندا ( اون مورد عبارت جعلی ..... آذربایجان ) ره گمه.

پاسخ اجمالی دچی‌ین

مِن شه نظرات ره جمع دَوستن خوری بائوتمه و بقیه ره دیگه شِما دِ نفر شه دونّی. ولی بقیه مقالات خوری ونه توضیح هادم چون مدیرون ونه پاسخگو بائن. «گوئنی آزربایجان» و «بالون» مقالاتی هستنه که شه حرف وسّه منبع دارنه و هیچ بهانه و ایرادی پذیرفتنی نی‌یه. اینتا خوری شمه وسِّه اتکمه بالون ِگپ صفحه دله توضیح هدامه.
دوم اینکه اینتا صفحه ره حتماً جواب هادین. چتی وقتی بقیه ات‌چی ره شه لهجه جه نویسنّه (که شِما قبول ندارنی) یا حتی اشتباه نویسنّه درجا جارچی واری داد و شا کانّی ولی شه فارسی کلمات ره مازرونی جا یِلنی. کاجه زوون یا زبون ره گانّه زبان؟! مِن حتی زوان هم بشناسمه ولی این اتا خله جدید بی‌یه؟!
سومین مسئله هم دیوانسالار هسته. اصلاً لازم نی‌یه که دیوانسالارون گپ و «نظرسنجی» ره جمع‌وندی هاکنن. هرکسی که بی‌طرف بائه بتونده جمع‌بندی هاکنه. البته اگه «رای‌گیری» بائه حتی جمع‌وندی هم لازم ندانّه (رای‌گیری و نظرسنجی ویکی ِقانون دله فرق کانّه/آنچه عیان است چه حاجت به بیان است؟) شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۷ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۰:۱۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]


لطفآ سریعآ نه جواب ره هدین دچی‌ین

در خصوص زبان ؛با کسر اول بابل دله خله استفاده بونه ولی مه نظر بهتره این ویکی دله ونه بنویسیم زبون نا زبان اونجه که بنویشتمه اشتباه بیه از روی عادت محاوره ای که دارمه . اما زوون و زیوون مه نظر جالب نیه .هارشین با این که من استفاده نکمِبه زبون ویا خله کم استفاده کمِّه ولی درست ره قبول کمِّه و حتمآ از این به بعد رعایت کمِِّه. زوون و زیوون شما عنایت دارین که اینتا ره ونه قبول هکنیم که اشکال زشت بیی و خراب بییِ امه زبون هسِّه. همانطور که قبلا باوتمه. در ضمن من کجه جا بدونم شما مه وسه پیغوم بستنی در همون بالون صفحه دله .ونه اینجا باوِّن .من اونج شومه و جواب دمِّه اما لطفآ با دقت بخونین و توجه هکنین نا بعد از چندین با پیغوم پسغوم.

دیوانسالار رای ها ره جمع بندی کنِّه (شما که ونه بهتر دونین) اینجه دیوانسالار لازم دارمی.جو امه ویکی با این که خاره اما خله سوت و کوره ( خاره یعنی مدیرون خارنه و هر چند خله منطقی نیننه ولی سواستفاده مدیریتی وشونه ج ندیمه.

و اما در خصوص ویکی آزربایجان .... برار تو چه ناخانِّی گوش هکنی اتا چی دومِّه درمه تره گمه وه .اینجه ره خراب نکن با این اشتباهات . من باوتمه هم تحقیقات زیادی در خصوص ترکی آذربایجان دارمه و هم کاملا ترکی ره بلدمه در حد نگارش و مکالمه کامل. من وشونه خرابِ فکر ره دومِّه چیه من آذربایجان هم دیمه.مه حرف ره گوش هکن ته بد ره ناخامِِّه .عوض نکن مشکلی مه وسه پیش نینه ولی اینجه اگه من به شما و شما مره اعتماد نکنی ویکی دله ناونه کا .من اینجه درمه چیکار کمِّه .آیا منافع مادِّی دمبال درمه ؟آخه چه دلیلی دارنه من هنیشم شمه وسه ثابت هکنم که ونه حذف باوِّه. مگر اصالتآ ترک باوِّی و قصدی داری که ابنتا خله خله بعید بنظر رسنه.

ضمنآ قار نیه با هم اینجور برخورد هکنیم من شمه جا اینجور صحبت کمِّه؟ جارچی واری؟ راستی داد معلومه ولی داد و شا همون داد و هوار معنی دنِّه؟ جابه هنوز یا (هلا ) نشتوسِّمه.جالبه اینا ر بدونیم.

اتا سوال لطفآ صادقانه جواب هده مره شما شونی نون بخرینی گنی آقای نونوا اون نونون( نانها) ره مره هده؟ یا دونه خانی بخرینی گنی این دونه ئون چنِّوئه؟ و یا ..... اتا کم انصاف دارین وه . چه گنی شما و اسماعیل با هم حل هکنین برارتو مدیری مثلا ها.

مِن وقت نکامبه که هرچی ره چند بار یا حتی دِبار بارم. وقتی ات‌بار بائوتمه دیوانسالار ِکار ره مدیرون بتونّه انجام هادِن، یعنی این قانون وجود دانّه و مِن لازم ندومبه دومین بار این مسئله ره تکرار هاکنم. دیوانسالارون ویکیون ِبالای 50000 مقاله وسّه لازم هستنه و مدیاویکی که ونه تشخیص هاده کِی ویکی‌ئون ِدله دیوانسالار لازمه، هنتا گانه مازرونی ویکی دیوانسالار نِخانه. وگرنه مِن شه چن وقت پیش که اجماع بیی‌یه، دیوانسالار گردستمه.
مِن و شِما ات‌خله جمع دَوستِن سَره گپ بزومی، مِن حرف جدیدی ندارمه و ونجه مهمتر این که مِن امسال ونه کنکور هادم و خله وقت ندارمه که شمجه بحث هاکنم. همینسه اسماعیل جه خامبه که شِما ره توجیه هاکنه.
مسئله آخر: «داد و شا[ه]» یعنی «اعتراضی که داد و بی‌داد جه همراه بائه.» مِن این اتا اصطلاح ره هنتا خارج از شه مله نشناسمه (برعکس بقیه‌ی چیزهایی که گامبه) ضمناً همه چی «ون» جه جمع دوسته نوانه ولی ویشتر وقت‌ها این کار ره بنشنه هاکردن. اِما نارمی همیشه ونه ون جه جمع دوندین گامبی هرکاجه بنشنه هردِتا علامت جه استفاده هاکردن وه اولویت دانّه.شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۸ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۰:۱۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

هرچند شمه جواب هدائن شرط عقل نیه ولی شه وظیفه دومِّه که جواب هدم .ولی شما ونه یاد بیرین گت تره جا اینجور برخورد نکنین .ضمنآ هیچ نیازی به شمه تکرار نیه اصلا لازم نیه حرف بزنین .فقط گوش هکنین و عمل. وچه جان تو چی از مازندرانی در شهر های دیگه دونِّی ته دلیل اتا وقت این بیه که فیروز که بابلی هسِّه گنه فلان پس بابلی ها اینجور گننه نا جان مثلا شما ونه دونی که جنوب شهرستان بابل بابلکنار وبند پی وشونه لهجه سوادکوهی هسِّه و بابل و بابلسر و فریدونکنار و بهنمیر و روستاهای اطراف با لهجه بابلی صحبت کنِّنه و خله چیزای دیگه که بتونِّی با دیِّن در کنار مردم شهر های دیگه یاد بیری .من خله از مازندرانی ها جا رفق هسِّمه از همه جای مازندران و اتا چی گمه مطمئن باش بی دلیل نیه مثلا اون آقا که بنویشته گت ولگون و چه دونِّه مارزونی ولگ ناوننه چند تا آدم روستایی شهر دکت برگ ره بیتنه ولگ هکردنه پسر جان مازرونی تا اونجه که مه یاد دره اتا کلمه اختصاصی دارنه ( گِلام).من باوتمه که چه زبون هایی ره دومِّه و .... من تره چی باوِّم .شما حق ندارننی که مازندرانی ره خراب هکنین و شه دهِ لهجه ره بعنوان مازرونی که سابقه و قدمت دیرینه دارنه معرفی هکنین من قصد جنگ با شما وچون ره ندارمه ولی حتمآ این مساله ره در خصوص شخص شما و اون اسماعیل ونه اعلام هکنم . 100 بار باوتمه اشتباه کنِّنی و ثابت کمِّه و هکردمه .ای ویمِِّه که کلمات کلیدی صفحه اصلی همچنان مثل قبل بمونسّه مگه شما مازرونی نیی بور شه پر جا بپرس اسایی دکته ئون ره کی گنه؟ ساری دله؟ مطمئن هسِّمه اگه باوِّن اتا ده دله بیشتر نیه. ( چرخ هایی ) خجالت آور نیه؟ هییر درسته ویا به شمه لهجه هاییر پی هایی چیه چون آقا اسماعیل دهِ دله گننه همه ونه اینجور باوِّن . یا مثلا همون بزرگوار نویسنه شه مقاله های دله ویشته (بمعنی بیشتر) آخه من کرِه باوِّم؟ زشت نیه تو اگه ندونی بور بپرس چه الکی حمایت کنِّی ونه جا .بور شه درس ره بخون ناخانِّه جواب هدی اینا هم ته وسه نون ناونه بور پسر.وقت ره صرف اینا نکن.تو علاوه بر این که کچیک تری مه تون خله مثلا مدیر هم هسِّی زشته مه جا اینجور صحبت کنِّی( من نتو مه اتا حرف ره 100 بار باوِّم) کی تره باوته باو؟ همون یک بار هم لازم نیِّه باوِّی بدون فکر. 100 بار تره باوتمه بور اتا کم فکر هکن و اتا کم تحقیق هکن بعد برو سخنرانی هکن .

اگه قانون جه مشکل دانّی، ته ونه ویکی ره وِل هاکنی نا مِن؛ این منه آخرین حرف هسته. شِما «وپ:منبع»، «وپ:توهین» و «وپ:مازرونی نویسی» ره انجام ندنی و حتی ویکی‌سازی ره دِرس انجام ندنی. وقتی مِن اینجه مدیر هستمه یعنی هر حرفی که زمبه براساس قانون هسته (مگر اونکه خلافش ثابت بواشه). شِما حق ندانّی هچکی ِسن، لهجه یا تجربه ره بهانه هاکنی تا وه ره بکوبی. خلاصه این که این آخرین حرفی هسته که شمه جه زمبه؛ کار دیگه دارنی اسماعیل جه گپ بزنین. دونّی که ویکی‌پدیا دله همه چیز داوطلبونوئه؛ مِن این لحظه جه تصمیم دارمه داوطلب نواشم که شِمه حرف ره جواب هادم. من‌بعد اگه هر قانون ِجه تخلف هاکنین، وپ:متا دله خامبه که شِما ره مجازات (قطع دسترسی) هاکنن. (چون شه نتومبه وقتی شمجه اختلاف دارمه، شِما ره قطع دسترسی هاکنم) این یعنی آخرین تذکر و جدی‌ترین خطر.شمه گِگا:[[کارور:محک|p>گپ بزوئن ‏۹ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۵۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]این آخرین توهین جنابعالی ر هم در نظر دارمه و اعلام عدم صلاحیت جنابعالی ر به مدیریت ارشد ویکی پدیا دمِّه امیدوارمه شما که این همه زحمت بکشی تا اسا هدر نشوئه.و قطع دسترسی و حتی قطع IP ناوِّی اگر فکر کنِِّی این کار ر هکنم به نفع ویکی مازرونی نیه .حتمآ مره اطلاع هده.من شمه جا کاری ندارمه از این به بعد احساس کمِِّه شما معنی و مفهوم قانون ر ویکی دله در نوردی .ویکی همیشه گنه اثبات پذیر بودن ملاکه شما همیشه به اینجه که رسنی در شونی و مره کتاب یا مقاله ای که فلان کس بنویشته ر نشون دنِّی .نا اینتی نیه نوشتار ر بعنوان مرجع اولیه بتِّونِّی ویکی دله بلِّی تا ته مقاله ر حذف نکنن نا این که حتمآ اثبات کننده باوِّه .بیش از 100 باوتمه اتا کم فکر هکن عجله نکن بعد عمل هکن.

تأش بأس (!) دچی‌ین

مه وأخت نیشتمه شمه مطالب ره بأخونم، مه هارشا ای هسه که ئمه گپ ئو بأنویشت دأکل عربی فارسی یه؛ دعوا جا به‌تومی أتا زوون کاربلد جه سوال هاکنیم، وه بتونده بأئوره که چتی بتر هسه، ئما اینجا دأنی نیمی بأوینیم کی بابولی هأسه کی ساروی هسه، کدوم معیار هسه، ای دعوایی هسه که همه ویکی‌ئون دله کأفنه، چون أمه رسم الخط ئو لهجه معیار نیه، ولی باز ئما خأله سایر مردم جه جلو دأرمی، سمنون دله 20 کیلومتر پألی، مردم هالی نأئونه 20 کیلومتر اون ور چی شی گنه؟
تماس بأیرین خانوم گیتی شکری ره، linkedinT ئونیورسیتی ئوپسالا وألگ --)_|_\\_\ (بحث) ‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۴۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

اسماعیل خان مدیر دچی‌ین

با سلام تا اسا چند بار با شما که صحبت هکردمه و با محک به نظر رسنه شما شخص منطقی تری هسِّنی .لطفآ مکاتبات دطرفه بنده و محک ر ملاخظه بفرمین. شما مه تون بهتر دونِِّنی که هر چیز که اثبات پذیر باوِّه در ویکی ارجح هسِّه شما در هر مورد لطف هکنین اثبات هکنین تا بنده معترض به شمه انتخاب ها ناوِّم. همونطور که مه تون بهتر دونِّنی که ویکی شخصی نیه پس ونه از کلمات و عباراتی استفاده هکنیم که در اغلب جاهای استان و یا اغلب مازندرانی ها اونها ر استفاده کنِّنه. شمه و مه قصد تقویت زبون مازرونی هسِبه نا تضعیف اسا فرق نکنه هرجایی باوِّه مه نظر مازرون همهش یک اندازه اهمیت دارنه و جایی بر جای دیگر برتری ندارنه. پس همونطور که تا الان انجام بیِّه مره اینور و اونور پاس ندین شمه گنی مخک و مخک گنه شما نظر خواهی یا هر کار دیگه ر انجام هده. لطفآ انجام هدین هر کدوم از شما .ولی نا با توهین. و نا با عجله. برخورد های آخر محک مصداق قانون شکنی در ویکی هسِّه و قابل پی گیری. لطفآ اثبات هکنین و بعد کلمات اصلی ر بلِبن. من با بیش از 50 درصدشون بدلیل اینکه کاملا مربوط به منطقه بسیار محدودی هسِّه مخالفمه با دلیل های دیگه که لازم باوِّه عرض کمِّه. اگه لازم بیِّه باوِّن تا با حوصله تک تک ر باوِّم. شما مره اعلام هکنین.َ

اولن من هیچ کجه‌ی خان نیمه. اینجه اته سری مشکلاتی دارنه که به راحتی قابل حل نیه. من از اول بائوتمه که مازرونی گویش معیار ندارنه، اما شما خانی گویش معیار ونه سه بسازی. بساتن گویش معیار دکلون در محدوده وظائف اینتا ویکی نیه. همونتی که گت صفحه با بنویشت هسته: اینجه اتّا آزاد دانش‌نومه‌ هسته که هر کس بتونده وه ره دَچینه یا ونه دله به شه گویش بَـنویسه. اینتی بحث هاکردن هیچ سرانجامی ندارنه. من جمع دوستن و رسم الخط مطرح هاکردمه امه شما بحث ره بیراهه بوردی. نهایتا بائوتی که "چشم من قبول کمِّه و انجام دمِّه جز ر" من متوجه نئیمه چه ره ونه استثنا بوه؟! شما همه چی ره هیی جا قاطی کندی، اتا اتا موارد ره مطرح هاکن بحث هاکنیم و جمع بندی بووه. Esmaeil (بحث) ‏۹ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۲:۳۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]


سلام شمه حرفا هم که بی معیار هسِّه .من بار ها بائوتمه که کلمات اصلی مثل اسایی دکته ئون و غیره جا مشکل دارمه و جمع بندی .شما که بی رعایت حتی اصول اخلاقی مستقیمآ دری مره تهمت زنِّی که خوامِّه شه لهجه ر معیار بلِّم .

آخه مگه شما مازندرانی نیی پس چیتی مازندرانی ره متوجه ناونی شاید من بد نویسمه الان فارسی گمه

من با لهجه بکار رفته همانطور که شما فرمودید موافقم و مطمئن باشید به نظرات شما دست کم به لحاظ سابقه فعالیت بیشتر احترام می گذارم .اما آنچه بارها گفته ام را دوباره می گویم .آنچه من با آن مخالفم و قطعآ قانون ویکی است و از شما قانون شکنی را انتظار ندارم .معین کردن زبان معیار برای صفحات اصلی و پیغام های اصلی که غیر قابل تغییرند می باشد و دستور زبان مازندرانی. شما برای کلمات اصلی مانند اسایی دکته ئون ، تازه دگاردسته ئون و لینک ئون و واری دچی یه ئون ،( از نظر من کایری خیلی زیباست و لوش هم همینطور مگر دیگران مخالف باشند.)باربی یشتن ، اگر من با لهجه محلی شما مشکل ذاشتم با بخوندستن که ما آن را بخونسِّن میگوییم و هاکردن که هکردن می گوییم مخالفت می کردم. سخن من این است که شما دارید معیار تعیین می کنید و شما در یک حرکت نه چندان مناسب و عامِّه و حتی ویکی پسند آن را به من نسبت می دهید. امیدوارم این بار دیگر بهانه ای نمانده باشد. بی یشتن را به جای بشتن در مازندران حوالی جویبار تا ساری استفاده می کنند.شما چرا مخالفت می کنید ؟ این به نفع ویکی ما نیست من خدا را شاهد می گیرم مشکل من ضعیف شدن ویکی به لحاظ منطقه ای برخورد کردن و خانگی دانستن ویکی توسط شما دو مدیر است.یک بار دیگر می گویم شما یک ماه برنامه مازرونی که از شبکه تبرستان پخش می شود را نگاه کنید چون در طی یک ماه به مناطق مختلف استان می رود در مورد قاعده جمع بستن به مکالمات مردم اهالی آن منطقه دقت کنید اگر اکثر آنچه شما می فرمایید را بکار می برند مرا مجازات کنید چون مطمئن هستم بیش از 90 درصد آنچه شما می گویید را نمی گویند.

بارها گفتم من به لحاظ کارم و حتی دوران تحصیل در قدیم با تمام اهالی مازندران ارتباط دارم افراد فرهیخته ای که باعث رشد ویکی می توانند باشند اما دعوتشان کردم و با ملاحظه آن کلمات نا مأنوس صفحه اول بد جوری توی ذوقشان خورد شما می توانید باور نکنید ولی چه دلیلی دارد که با این موقعیت و سن بخواهم خلاف بگویم؟ موفق باشید

من دکل تهمتی نزومه و نئوتمه شما خوانی (شه) لهجه ره معیار بسازی. دباره بخون من بئوتمه شما خوانی لهجه معیار بسازی، اینتا همون حرفی هسته که همینتا صفحه دله بزوئی. شما خله ضد و نقیض حرف زندی.
 1. اتا جا گنی: برار جان من بابلی هسسمه و دوننی که این لهجه پر کاربرد ترین لهجه و عملا استاندارد لهجه برای مازندرانی هسسه.
 2. اتا جا دیگه فرمایش کندی بیین مازرونی ر از لهجه زشت و بدترکیب دهاتی نجات هدیم اینا آفتای تموم زبان ها هسه.
 3. ای گنی که اما در مورد لهجه قبول هکنین تا حدودی ونه لهجه معیار باوِّه چون لهجه ی امیر پازواری هسِّه.
 4. آخر سری فرمایش هاکردی که مستقیمآ دری مره تهمت زنِّی که خوامِّه شه لهجه ر معیار بلِّم.

ولا بلا من ندومبه ونه چیکار هاکنم، شمه کمینتا حرف ره قبول هاکنم. شما خوانی شه لهجه ره مازرونی وسه استاندارد بسازی یا امه زوون ره از اینتا حالت زشت و بدترکیب نجات هادی یا امیر پازواری لهجه ره معیار بسازی یا دکلون نخوانی شه لهجه ره معیار بسازی.

اول شه حرف ره اتا هاکن. بعدا من ته خدمت درمبه. مه سوالم جواب ندایی چه ره نویسنی رِ در صورتی توضیح هدامه هیچ ارتباطی به های غیر ملفوظ ندارنه. مساله جمع وسه هم توضیح هدامه که فقط اجسام غیر جاندار همچون دونه و نونی که شما فرمایش هاکردی ونه ا یا ها جا جمع دوندیم. جاندارون و ساری موارد مجازی ره ونه ون جا جمع دوندیم. در مورد عوض هاکردن چرخ هایی و ... کاری ندارنه خله راحت تومبی ایان ره انجام هادیم. اما اگه فردا پیرا اته نفر دیگه بیمو بته که چرخ هاییر هاکن چرخ هییر اما ونه چیکار هاکنیم. کمینتا ساز جا سما هاکنیم؟!! جان هر کی که دوس دارنی شه نوشته بن ره امضا هاکن Esmaeil (بحث) ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۱۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

چرخ هایی موضوع سه اینجه گب بزن Esmaeil (بحث) ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۹:۰۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]


در خصوص چند گانگی حرف من شمه نظر ره قبول دارمه الان اما چند ماهه که درمی صحبت کمِّی و این مدت دله به این مواضع جدید برسیمه آما بتومی اتا لهجه که از همه لهجه ها بهیت باوِّه استفاده هکنیم .آیا شما متوجه نَیی تا اسا؟ امکان ندارنه متوجه نَی بویی .وقتی من گمه چرخ هاییر هم درسته با اینکه آما گمی هییر و یا هسته به جای هسِّه همینطور و گپ بزِّوئن با اینکه آما اصلا بکار نورمی ولی دومِّی همه که گپ درس تره با اینکه امه لهجه نیه ولی اینا مواردی هسِّه که همه مازرونی ها دونِّنه و وشون جا مشکل ندارننه.من این موارد جا مشکل ندارمه ولی با اینکه آمار دقیق ندارمه فطعآ گمه اغلب دگاردسته بکار نورننه و دگرست بونه و دکته بجای دکت ( در صفت مفعولی اغلب مازرونی ها بدون ئه در آخر گننه. پس امیدوارمه اسا دیگه متوجه بی بویین که من شه موضع ره عوض هکردمه . ضمنآ اونوقت هم وقتی وینسمه( یا دیمه در بابل هر دو جورکاربرد دارنه)شما ضدیت دارنی با لهجه بابل که لهجه امیر پازواری هم هسِّه و... اون تا ره باوتمه . پس مه حرف اتا هسِّه .خب من که با اصول کاری ندارمه همون کلمات ره درست هکنین تا کسی اولین بار بیمو ونه ذوق دله نخره .هر وقت بخواسِّنی اتا اتا بپرسین هر کی شه نظر ره بلِّه. ضمنآ چند وقته گننی کار ندارنه ای فرقی نویمِّه . ضمنآ من که ناوتمه مه حرف ره قبول هکنین .سبک سنگین هکنین و یا نظر خواهی .اونوقت من هم که حرفی ندارمه مه گردن می تون نازک ترهbaboli 19 ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۴۵ (UTC)

چرخ هایی و سایر موارد سه اینجه شه گب ره بزن. Esmaeil (بحث) ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۱:۳۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]محک جان من ندومِّه شما دونِّنی یا نا که روسها آذربایجان اتحاد شوروی ره گتنه بخش فارسی روسیه یا ( پرسیدسکایا چاست راسّی персидская часть россий)و بعد از انقلاب اونجه ی اسم ره بشتنه آذربایجان با این هدف که نشون هدن ونه اتا قسمت اونور بمونسِّه.اگه شما بنویسین آزربایجان جنوبی شما درنی وشونه هدف ره دنبال کنِّنی ناخواسته.ضمنا گونئی کلمه ای هسِبه که وشون شه در بیاردنه و هیچ ربطی به جنوب ندارنه اصلا ترکی آذری دله کلمه ای با این معنی دنیه .گونئی معنی بونه جایی گه آفتاب کفنه یا بقول اما آفتاب کل.لطفآ بیشتر دقت هکنین اینجه دوننی که سو گیری خلاف هسِّه و اینجه کار سیاسی نونه انجام باوِّه وره حذف هکن یا تغییر نوم هده من بی اجازه ی شما دست نزمِّه baboli 19 ‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۵:۴۶ (UTC)

نظر خواهی علامت جمع شومالی زبون دچی‌ین

-درود.زبون شومالی دله من این علامت جمع ره بشتوسمه:1-ون 2-آ(الف) 3-ئون 4-هون.5-ها 6-ان.برای بعضی اسما با اضافه هاکردن پیشوند جمع دوسّه بونه.مثل واژه "نون" "سنگ" و "پرتقال" وغیره .اینا مواردی هسه که در زبون شومالی رواج دارنه.حالا زبون شومالی چه جوری ونه بنویشت بوه بحث دیگه ای هسه. -مطلب دیگه استفاده این جمها در جای خِد هسه.در بعضی موارد "ون" واژه وسّه قشنگتره مثل "کارورون" که اگر از "ئون" استفاده بوّه کلمه ره نخِش کنّه.یا استفاده از "ئون" در دکته ئون که قشنگتره که اگر از "ون" یا "ها" و غیره استفاده بوه کلمه ره نخِش کنّه.اینتا به هنر نویسنده بستگی دارنه که از چه نوع علامت جمعی استفاده هاکنه.شمال بزرگ (بحث) ‏۲۹ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۶:۰۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

ونه شرعی حکم وه هسته: مازرونی دله بـِتومبی کلمات ره وشون جا جمع دوندیم: ون، ئون، هون، ا، ها.
البته مستحب موکّد هسته که ون/ئون/هون جا جمع دوندیم مگر اینکه موجب نخش بئی‌ین کلمه بووه.
Esmaeil (بحث) ‏۲۹ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۱۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]


چتی هسه هر کی کورد، لر، بلوچ، ئوروس، تورک، گورجی، افغانی ئو اصفهونی مازرون دله نیشته‌نه وشون زوون دگرس بأیه ئو شه مار زیوون گپ نأزنه؟؟ ولی مثلا جای دیگه بینه شه ماری زیوون ره هداشته‌ته؟ ای وسه هسه که ونه یاد بأیتن آسون بیه ئو به‌توندنه یاد بأیرن، همین آلمانی ره هارشین؟ 6 تا علامت جمع دارنه که آدم غلط هاکردن کأفنه وختی أتا سخت متن خانه بأخونه، آلمونی دله هم -un -en همرا جم دأبس بونه، نأدونده چتی کار بأزنه، الکی مازرونی ره سخت نأکه‌نین --Parthava (بحث) ‏۳۰ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۳۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]


رویکرد شما کارور محترم parthava مورد قبوله. وضعیت فعلی زبون شومالی اینجوریه یعنی این چنتا علامت جمع استفاده بونه.شمه راه حل چشیه.شمال بزرگ (بحث) ‏۳۰ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۹:۱۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
مازرونی سه یا ویکی سه ؟ مازرونی سه مه هارشا نأدمبه، مه که ئسمائیل هارشا موافقمه ئو گمه درس بأئوته. ضمن دله هر چن اطلاعات زوون شناسی مه بد نیه، ولی ئونه ونه أتا کاربلد بیه بأئوره، ولی ویکی سه اول ونه أتا رسم الخط پیدا بوئه که ئون جا پیغوم سیستم ره بأنویسیم، سر وألگ (گت ولگ) ره گت هاکنیم ئو بتر هاکنیم. تاریخ تبرستون، مردم شناسی، مازرون مونا ولگون ره گت تر هاکنیم. --Parthava (بحث) ‏۱ نـووه‌مـبـر ۲۰۱۳، ساعت ۱۹:۱۰ (UTC)

ای هم اشتباه دچی‌ین

محک گرامی لطفآ مره باوِّین کجه ی مازندران گننه انگلیسی زبون جه یا ترکی زبون جه من خوامه دونم من با که تا حال نشتوسِّمه لطفا باوِبن غیر از شمه محل کجه گننه؟ یاد دارین اینتا شمه محله ی ویکی نیه؟

ضمنآ قز هاکردن هم بیه مقاله؟ ضمنآ غیظ عربی ره . و ضمنآ قز بکردن و یا غز هکردن استفاده ناونه و قز بیتن بکار شونه اونتا که شما گنی قد بکردن و قد هکردن هسِّه که اتا نقطه اشتباه اضافه هکردی.

سعی هکنین اینجه مقالاتی ره اضافه هکنین که مربوط به خارج از شمه محله هسِبه من این قضیه جا کوتاه نیمه مثل دیگرون .شما بتونی ویکی شخصی وا هکنی ولی ونه اسم ره نونه بلی ویکی مازرونی .اگه خوانی اتا مطلب اضافه هکنی .بنویس این اصطلاح در فلان محله یا روستای ساری اینتا بونه .ضمنآ من قرار بشت بیمه شمه جا حرفی ندارم اما ویمِّه نلِّنی شما این اتفاق دکفه و اذیت کنِّی.

شمه جواب ره گپ:نوری فیبر دله هدامه.شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲ فوریه ۲۰۱۴، ساعت ۱۵:۰۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

لطفآ سوابق اون اجماع ره مره هدین و ضمنآ اون اجماع شاید با حضور افراد کم و یا کم اطلاع صورت بیته .ونه عوض باوه در این صورت.

قبوله. گرچه دِنفر هم بتونّه اجماع دارن، ولی شمه دلیل - که گانّی اطلاع صورت نَیته - قانع‌کننده هسته و همینسه دِباره اجماع یِلمی؛ مشروط به اینکه هرچی نتیجه بیّه ره بی چک و چونه عمل هاکنین. مِن ابتدایی مراحل ره بحث وسّه انجام هدامه. بتومبی شروع هاکنیم.

درس هکردن عونوان نوشتارون روستائون و شهرون بابل شهرستون دچی‌ین

درود.از اینکه در اینتا ویکی تلاش کننی سپاسگزارمی.تازه گی ها کارور:محک اتا خله مقاله در این زمینه بساته.بعضی از مقاله ئون بساته بئی عونوانشون سرخه من بعضی از اینا ره درس هکردمه و عنوانا آبی بئییه چون خله زیاده و من وقت ندارمه اگه وقت دارنی زحمت اینا ره بکشین ممنون بومی.ته خنابدون.شمال بزرگ (بحث) ‏۱ فوریه ۲۰۱۴، ساعت ۱۱:۵۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]
سلام لطفآ اون خرابکاری که اولین نفر این ویکی خرابه دله شروع هکرده ره دنبال نکن .شهرون و جمع هایی از این قبیل بالکل مازرونی دله غلط 100% هسِّه من بچه بابل چهارشنبه پیش هسِّمه و بابل ساکن نیمه اما با سنی که دارمه و این همه سال از بچه گی تا اسا نشتوسِّمه کسی این جور جمع ها ره بکار بوره ظاهرآ این نوع جمع در آبادی اولین نفر که این خرابه ره بنا بشته استفاده بونه لطفا شما دیگه ادامه ندین .اگه وینِّی گمه خرابه و درمه ای علتش اینه که خوامِّه وره درست هکنم .و این کار ره کمِّه هنوز به مدیر ویکی انگلیسی نامه ندامه ولی بارها با ویکی فارسی مکاتبه هکردمه و همه اونا معتقدنه اینتا ویکی در واقع وبلاگ 2 یا 3 نفر هسِّه و من اجازه ندمِّه این خرابکاری ادامه پیدا هکنه .شمه همکاری ره نیاز دارمه.ضمنا من شه سعی ره کمه کمک هکنم .لطفا درست بنویسین و تقلید از یک روستای دورافتاده یک شهرستان نکنین .مازندرانی زبان یا گویش روستایی نیه و آبرو و اعتبار دارنه.baboli 19 ‏۱ فوریه ۲۰۱۴، ساعت ۱۵:۳۵ (UTC)