کاتی یا کوتی (چَپِرْ) ر فارسی دله نردبان و یا نردبام گنِنِه. کاتی ر دار تنه جا که ونه رو تاتشه ی جا پله تاشینه هم درست کردنه و ونه جا بوم بالا بوردن و نفار بالا بوردن وسه استفاده کردنه. کاتی اتا ابزار هسِّه که ونه جا بتونِّنه به ارتفاعات بالاتر برسن و شه کار ر انجام هدن.

Leiter ladder

انواع کاتیدچی‌ین

کاتی‌ها بر اساس موادی و روش آماده بیِّن و نوع کاربرد به دسته‌های مختلفی تقسیم بوننه.

  1. چویی کاتی
  2. آلومینیومی کاتی
  3. آهنی کاتی
  4. کاتی فایبرگلاس

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که کاتی خَوری دَره ره پیدا هاکنین.