ویکی‌پدیا:درباره

اینجه ویکیپدیای آزاد دانشنومه هسّه. اینتا دانشنومه توسط افرادی که شمال ره دوس دارنّه راه دکته. در اینجه هر کسی بتونده اینتا دانشنومه‌ی دله سهیم بواشه و شِه دانش ره دیگرون اختیار بی‌یـِله. شما هم بتوندی به عونوان اتا کارور ویکیپدیای دانشنومه ره گت هاکنی و دیگرون جه همکاری داشته بائی. اگه اتا کم اندیشه هاکنین موتِوجه بونّی که شمه اطلاعات هم بقیه بدرد خانّه؛ شه زندگی محل دله، کاری که بلدنی و یا ونه واری که تونّه اینتا دانشنومه‌ی گت هاکردن دله کومک هاکنه. همکاری هاکردن اینتا سایت دله‌ی وسّه نیاز نی‌یه فرم خاصی ره پر هاکنین یا ونه دله عوضو بواشین؛ شما خله آسون بتونّی "دچی‌ین" گزینه‌ی سر کلیک هاکنین و هر مقاله‌ی سر ونه دله‌ی مطلبون رو اضافه هاکنین