پرپینان اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ پیرنه اوریانتل دله دره. اینتا شهر لانگدوک روسیون ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۱۱۵٬۳۲۶ نفر جمعیت داشته.

پرپینان

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین