کاتالونیایی زوون

کاتالونیکی، کاتالونی، کاتالانی یا کاتالونیایی اتا رومی زوون هسته که گالو-ایبری رج دله دره.

این زوون، کاتالونون سامون ره ملی زوون هسه. کاتالونون، ایسپانیا، فرانسه، آندورا و ایتالیا دله درنه که سرجمع 9 میلیون گنش‌کر دارنه.

کاتالونی اینترنتی دامنه .cat هسه.

دأیا لینک‌ئونویرایش