مارسآوریلمه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۲۰ آوریل روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۱۱۰اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۱۱۱اُمین روز إستِنه. ۲۰ آوریل جه، تا خانه سال سَر بوو، ۲۵۵ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین