هانوفر أتا شهر نوم هسه که آلمان دله دره.

جوغرافیدچی‌ین

تاریخدچی‌ین

ورزشدچی‌ین

هانوفر فوتبال تیم اینتا شهر شنه.

هنردچی‌ین

منابعدچی‌ین

  اینتا بنویشته خله پچوک هسته. ونه گت هاکردن ره همرا، ویکی‌پدیا ره کومک هاکنین.