اصلی منوی ِوا هاکردن

ویکی‌پدیا β

ویکی‌پدیا:هفتگی عکس

دله راه:
وپ:هع

این صفحه جه بنشنه اتا هفته وسّه، یَتّا عکس ره بی‌یشتن گت صفحه درون. هرچنتا عکس که شمه دِل ونه ره بتونّی نومزه هاکنین که هفته‌ئون مختلف دله، بوره گتِ صفحه دله.

این هفته‌یِ عکس
ونه کار بزوئن
  • [[پرونده:{{ویکی‌پدیا:هفتگی عکس/سال {{سال}}/هفته {{هفته}}}}|قایده|انگشتدان|{{ویکی‌پدیا:هفتگی عکس/سال {{سال}}/هفته {{هفته}} (شرح)}}]] -> اینتی عکس قاب درون انه البته قایده جاء ونه، ونه قایده ره بی‌یلین
  • {{هفتگی شابلون}} -> هفتگی عکس همونتی اِنه که گت صفحه دله دره اینتا عکس وسط کفنه و ونه قایده 350px هسته.

عکس نومزه هاکردن ِمراحل

ونه مراحل اینتی هسته:

  1. ونه اتا عکس انتخاب هاکنین و اتا بنویشته (شرح) ونه وسّه آماده دارین.
  2. اتا سِرخ لینک که هفتگی عکسون رجه درون دره سَر کلیک هاکنین تا دچی‌ین ِصفحه دیار بوو. مُخبر بائین که این کادر دله هر هفته‌یِ وسّه «بساتن» و «بنویشته» ِعبارت دَرنه که اولی دله ونه عکسِ نوم ره بی‌یلین و دومی دله ونه توضیحات ره بَنویسین.
  3. اون صفحه درون که عکسِ نوم ره خانه فقط عکسی که آماده دارنی ِنوم ره بی‌یلین. (بدون "پرونده:" یا هر چیز اضافه). مُخبِر بائین که این عکس ِتوضیحات ونه همون هفته‌یِ عکس پَلی قِرار بَییره و اتا هفته وسّه بائِن.
  4. همه هفته‌ئون دِشنبه‌ها عکسی که اون هفته وسّه انتخاب هاکردنی، گتِ صفحه دله سِراق هِدائه وانه و حداقل یک هفته اونجه دَره.

رجه

امسال ِکار بی‌یشت‌بَیی عکسون

هفته انگوس‌گتی ؟ بنویشته ره عوض هاکردن تغییر هدائن لینکون
۱   ؟ امیلیانو زاپاتا اتا مکزیکی انقلابی بی‌یه که دیکتاتوریون جه بجنگسته و مرکزی حکومت جه مشکل داشته. وه ره اسا مکزیکِ ملّی قهرمون دونّه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲   ؟ امیلیانو پانکهورست اتا آزادی‌خاه زنا بی‌یه که بعد اون‌که مجبور بیّه شه سِره-زندگی ره بَروشه، راه دکته و انگلیس دله هرجا که تونسته زنانِ حقوق وسّه سخنرانی کارده و زنان ره تشویق کارده تا شه حق‌رأی وسّه حکومت ره هاپِن. ونه کارها آخرسری جواب هدائه و میون دِ تا جهونی جنگ‌ئون انگلیسی زنان حق رأی هدائن پـِدا هاکردنه. این عکس که وینّی دله وه دره «یا آزادی یا بمردن» شعار ره گانه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳   ؟ پیتیلوس اتا خزنده حیوون هسته که مازرون دله هم زندگی کانده. این حیوون اِتی بی‌دست و لینگ ماچکل هسته ولی خله‌ها خال کانّه که این حیوون اتی مَر هسته. این حیوون بی‌آزار هسته و هرگادر وه ره وشنا وانه شه اشکم ره وا کانده تا لل و بتو ونه سر هنیشِن و وه شه اشکم ره دَوِنده و وشون ره بخاره. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۴   ؟ سوریه کوردستون اون گادِر که سوریه‌ی دله‌یی جنگ شروع بیّه تاسا اتی شه‌گردونی شه وسّه دچی‌یه. اینجه مردمون دموکراتیک کنفدرالیسم ایدئولوژی په بوردنه و خلق مدافعون یگان (YPG) ره بساتنه تا شه زندگی و شه‌گردونی جه دفاع هاکنن. این نیروهای نصف-به-نصف ِاعضا زنان هستنه. سه-چارتا کانتون (شهرستون) دله شه ایده ره برپا هاکردنه که اتاشون عفرین هسته، اسا که داعش شکست بخارده په، ترکیه خانه وشون ره رِقِد هاده تا کوردستون کارگرون حزب (PKK) جه کایری نکانِن و همینسه عفرین ره حمله هاکرده. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۵   ؟ الندون ِدریاچه، ساری شهرستون. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۶   ؟ نقشه‌ای که وینّی طبق اونچی جهاد سازندگی اول انقلاب آمار بَیته، بساته بیّه. این نقشه سِراق دِنه که ایران ِهرکامین از دهستون‌ها و شهرها دله چنده شمالی زوونون، من‌جمله مازرونی زوون، گیلکی، تالشی و تاتی، مردِمِ ماری زوون هستنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۷   ؟ رِسکِت اتا برج هسته که ساری شهرستون دله دره. رسکت باوندیون ِآثار جا هسته و ونه سَر پهلوی خط جه مازرونی کتیفه بنویشتوئه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۸   ؟ رِسکِت اتا برج هسته که ساری شهرستون دله دره. رسکت باوندیون ِآثار جا هسته و ونه سَر پهلوی خط جه مازرونی کتیفه بنویشتوئه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۹   ؟ بالون (فارسی جه: هواپیما) اتا حمل‌نقلی وسیلوئه که آسمون دله جه پرواز کانده شونه و مردم ونه دله نیشرنه. تازگی اتا بالون نوع ATR 72 ایران دله سقوط هاکرده و ونه تموم سرنشینون بمردنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۱   ؟ سوفیا لورن اتا ایتالیایی بازیگر بی‌یه که هالیوود دله هم کا کارده. وه اسکار، گلدن گلوب و خله جوایزه دیگه ره هم دشت هاکرده. اواخر مشهدِ امام‌جمعه، علم‌الهدی، که خاسته سلاب‌به‌سرون و سِماکر زنان جه انتقاد هاکنه، بائوته «وشون الگو سوفیا لورن واری زنان هستنه.» عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۲   ؟ شمه نوروز ِعیید موارک بائه.
عکس اتا ایرانی کیجا شنه که واشنگتن ِنوروز فستیوال دله سما کانده.
عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۳   ؟ عکسی که وینّی اسپه-شمالی کرگردن شنه. این حیوون تازگی منقرض بیّه و دیگه ونه تبار جه نری باقی نموندسته و فقط دِتا مادیون کرگردن درنه. آخرین نرِ اسپه-شمالی کرگردن، که ونه نوم سودان بی‌یه، روز ۱۹ مارس ۲۰۱۸، کنیا دله بمرده. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۴   ؟ عکسی که وینّی گلوگاه (گلیا) ساحل شنه. اینجه دریویِ ئو پس هنیشته و گرگان خلیج ره خاشک هاکرده. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۶   ؟ یوش اتا مله نوم هسته که نور شهرستان دله دره. این مله ونه گتِ شاعر، نیما یوشیج، وسّه معروف هسته. نیمایِ پییری سِره‌خِنه اسا این مله دله اتا توریستی مکان هسته.
عکس دله یوش ِجاده‌یِ منظره ره تونّی هارشین.
عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۸   ؟ گوزنگو ات‌جور بئو هسته که دیگه جاندارون مدفوع جه خِراک خارنه. این حیوون ره قدیم مصر دله عبادت کاردنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن

تلمبارون