اصلی منوی ِوا هاکردن

ویکی‌پدیا β

ویکی‌پدیا:هفتگی عکس

دله راه:
وپ:هع

این صفحه جه بنشنه اتا هفته وسّه، یَتّا عکس ره بی‌یشتن گت صفحه درون. هرچنتا عکس که شمه دِل ونه ره بتونّی نومزه هاکنین که هفته‌ئون مختلف دله، بوره گتِ صفحه دله.

این هفته‌یِ عکس
ونه کار بزوئن
  • [[پرونده:{{ویکی‌پدیا:هفتگی عکس/سال {{سال}}/هفته {{هفته}}}}|قایده|انگشتدان|{{ویکی‌پدیا:هفتگی عکس/سال {{سال}}/هفته {{هفته}} (شرح)}}]] -> اینتی عکس قاب درون انه البته قایده جاء ونه، ونه قایده ره بی‌یلین
  • {{هفتگی شابلون}} -> هفتگی عکس همونتی اِنه که گت صفحه دله دره اینتا عکس وسط کفنه و ونه قایده 350px هسته.

عکس نومزه هاکردن ِمراحل

ونه مراحل اینتی هسته:

  1. ونه اتا عکس انتخاب هاکنین و اتا بنویشته (شرح) ونه وسّه آماده دارین.
  2. اتا سِرخ لینک که هفتگی عکسون رجه درون دره سَر کلیک هاکنین تا دچی‌ین ِصفحه دیار بوو. مُخبر بائین که این کادر دله هر هفته‌یِ وسّه «بساتن» و «بنویشته» ِعبارت دَرنه که اولی دله ونه عکسِ نوم ره بی‌یلین و دومی دله ونه توضیحات ره بَنویسین.
  3. اون صفحه درون که عکسِ نوم ره خانه فقط عکسی که آماده دارنی ِنوم ره بی‌یلین. (بدون "پرونده:" یا هر چیز اضافه). مُخبِر بائین که این عکس ِتوضیحات ونه همون هفته‌یِ عکس پَلی قِرار بَییره و اتا هفته وسّه بائِن.
  4. همه هفته‌ئون دِشنبه‌ها عکسی که اون هفته وسّه انتخاب هاکردنی، گتِ صفحه دله سِراق هِدائه وانه و حداقل یک هفته اونجه دَره.

رجه

امسال ِکار بی‌یشت‌بَیی عکسون

هفته انگوس‌گتی ؟ بنویشته ره عوض هاکردن تغییر هدائن لینکون
۴   ؟ ایمام علی ِقـَور نجف دله دَره. شایع هسته که اولین بار گت داعی، تبرستون علویون ِمؤسس، اینجه ره حرم بساته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۵   ؟ پاساعت ساری ِشهرِ مرکز و ونه نماد هسته. این میدون و ونه برج اولین بار سال ۱۲۹۹، رضا شاه گادِر، بساته بَیینه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۷   ؟ وَلِنتاین مسیحیت و غرب دله روزی هسته که مردِم ونه شه عشق ره سِراق هادِن. این روز هر سال ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن) انجام وانه ولی امسال ۲۶ بهمن بی‌یه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۸   ؟ جورج واشنگتن اتا آزادی‌خاه و انقلابی نوم هسته که آمریکای متحده ایالات ِاولین رییس‌جمهور و وشون ِانقلاب ِرهبر بی‌یه و بریتانیا جه خله جنگ هاکرده. ونه تولد ۲۲ فوریه ۱۷۳۲ بی‌یه. (یعنی ۲۸۵ سال پیش) عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۹   ؟ مازرون دانشگاه بابلسر دله دره. عکس دله ونه سیاسی و حقوقی دانشکده ره وینّی. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۱   ؟ شمه نوروز ِعیید مِوارکا! عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۴   ؟ یوگوسلاوی کشوری بی‌یه که بالکان دله دیّه. این کشور اسا وجود ندارنه و صربستون، اسلونی، کرواسی، مقدونیه، بوسنی و هرزگوین، کوزوو و مونته‌نگرو ونه سامون ره شه میون رَسِد هاکردنه. نقشه‌یی که وینّی تغییراتی که این کشورون سامون ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۸ میلادی داشتنه ره سِراق دِنه؛ وشون هنتا هم اختلافاتی شه میون دارنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۶   ؟ ایسپانیا و پرتغال دِتا کشوری هستنه که ایبری جزیره مونا دله درنه. این جزیره مونا ره مسلمون‌ها قدیم بَییت‌بینه و ونه نوم ره «اسلامی اندلس» گاتنه. مسیحیون ولی ایبری ره پس بَییتنه و مسلمون‌ها ره درهاکردنه. این منطقه دله پادشاهیون مختلف دَیینه که فرهنگ‌ها و زوون‌هایی جور-وا-جوری ره بساتنه و کاستیل، پرتغالی، کاتالونی، گالیسیایی، باسکی، آراگونی، اکسترامادورایی و… ره تشکیل هدانه ولی نهایتاً تمومشون دِتا کشور دله قرار بَییتنه که ایسپانیا و پرتغال هستنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۷   ؟ سمسکنده اتا مله نوم هسته که ساری وَر دره. این مله‌ی حفاظت‌بئی جنگل و ونه حیوون‌ها خله معروف هستنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۸   ؟ سمسکنده اتا مله نوم هسته که ساری وَر دره. این مله‌ی حفاظت‌بئی جنگل و ونه حیوون‌ها خله معروف هستنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۹   ؟ فاضلی سِره ات باب سِره نوم هسته که قاجارون گادِر ساری دله بساتنه و اَی رضا شاه گادِر ات باب دیگه ونه سر بساته بیّه. این خنه ساری ِآب انبار نویِ مَله دله دره. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۱   ؟ زرد کیجا اتا جور بخردنی گوشکِ (= قارچ) نوم هسته، که معمولاً میون تابستون و پئیز، جنگل دله، دارِ بن دَر اِنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۳   ؟ سرست قرن ۹ هجری اثر هسته که بابل شهرستون و شرقی بندپی دله دره. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۶   ؟ بابل ِدیدبانی برج اتا کاخ نوم هسته که پهلوی حکومت گدر شنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۸   ؟ پاساعت یا میدون ساعت ساری مرکزی میدون و این شهرِ سمبُل هسته. پاساعت پهلوی گِدِر شِنه و شهرِ قدیمی قسمتِ میون دره و قلب شهر هسته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۰   ؟ اورسی موزه اتا گتِ موزه نوم هسته که پاریس دله دره و سالی دِ-سه‌ملیون نفر شونّه ونه آثار ره وینّی. موجستمه‌ئون و نقاشیون معروفی این موزه دله کتنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن

تلمبارون