سیکا (فارسی جه:مرغابی، اردک) اتا نوم هسته که معمولاً Anatidae خنواده‌ئون سه به کار شونه. سیکائون چندین زیرخانواده جه سِوا وونّه. اینان هم دریوی ئو دله و هم شیرین ئو دله زندگی کانّه و وه ره خله هولی جه خاش اِنه.

Cane Portrait Chevreuse.JPG

نگارخنهدچی‌ین

منابعدچی‌ین

  • فارسی ویکی‌پدیا